ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 6، شماره 1، سال 1396، صفحه 25-38

دریافت مقاله

شناسه دیجیتال(DOI):  

10.22101/jrifst.2017.05.22.613

مقاله :

تولید و ارزیابی خصوصیات فیلم خوراکی نشاسته ای حاوی اسانس صمغ بنه

نویسندگان:

  مرضیه پناهی1,   حسن برزگر2,   محمد حجتی3,
1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
2 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
3 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

چکیده:

بنه (Pistacia Atlantica) از گونه های غالب پستۀ وحشی موجود در ایران می‌باشد. صمغ بنه یک صمغ الئورزینی است که در ایران سقز نامیده می شود. در این تحقیق ابتدا اسانس از صمغ بنه به روش تقطیر آبی استخراج شد، سپس فیلم نشاسته ای حاوی اسانس بنه در 4 سطح مختلف (0، 0/5، 1 و 2 درصد) تولید و خصوصیات فیزیکی، مکانیکی، نفوذپذیری آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش اسانس باعث افزایش ضخامت در فیلم شده و از حلالیت در آب و استحکام کششی فیلم به‌طور معنی‌داری کاست ولی بر کشش پذیری آن تأثیر قابل توجهی نداشت. همچنین رنگ فیلم ها به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر اسانس قرار گرفت و اختلاف رنگ کل (ΔE) به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. ازطرفی نفوذپذیری به بخار آب فیلم های حاوی اسانس در مقایسه با نمونۀ شاهد افزایش یافت ولی این افزایش در سطوح مختلف اسانس معنی‌دار نبود. در فیلم-های حاوی اسانس، افزایش غلظت اسانس باعث ایجاد تأثیر معنی‌داری در نفوذپذیری آنها نسبت به اکسیژن نشد. به‌منظور بررسی ریزساختار فیلم‌ها از آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد، نتایج حاصل از این آزمون بیانگر تولید فیلم های یکنواخت و بدون‌ترک بوده و تأییدکنندۀ نتایج حاصل از آزمون های نفوذپذیری بود.

تاریخ دریافت: 1394/8/17
تاریخ پذیرش: 1395/6/27
تاریخ انتشار: 1396/3/1

کلمات کلیدی:

اسانس, صمغ بنه, فیلم خوراکی, نشاسته, ویژگی های مکانیکی,

منابع:

تعداد مشاهده: 264
تعداد دانلود: 357