ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 6، شماره 1، سال 1396، صفحه 39-52

دریافت مقاله

شناسه دیجیتال(DOI):  

10.22101/jrifst.2017.05.22.614

مقاله :

کارایی روش نوین انعقاد الکتریکی پالسی در شفاف‌سازی آب‌سیب

نویسندگان:

  رامیار قوامی1,   افشین ملکی2,   هیوا دارایی3,
1 کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم تحقیقات کردستان ـ واحد سنندج، ایران
2 استاد، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
3 مربی، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده:

در این مطالعه فرایند انعقاد الکتریکی پالسی (PEC) در شفاف‌سازی آبمیوه بررسی شد. در ادامه اثر 3 متغیر زمان پالس‌دهی (1، 3 و 5 دقیقه)، زمان فرایند (5، 10، 30 و 45 دقیقه) و شدت ‌جریان الکتریکی (0/03 ، 0/1 و 0/5 آمپر) هرکدام در 3 تکرار بر کارایی فرایند بررسی شد. مطالعۀ تأثیر پارامترهای عملیاتی نشان داد در فرایند PEC، بهترین کدورت برابر با 5 NTU، در شدت‌ جریان الکتریکی 0/03 آمپر، زمان پالس 5 دقیقه، زمان فرایند 30 دقیقه و بدون تغییر pH آبمیوۀ طبیعی (3/5=pH) حاصل می‌شود. سپس، جهت رسیدن به سطح استاندارد کدورت آب‌سیب از اثر هم‌افزایی مقادیر اندک آنزیم‌های پکتیناز و آمیلاز و عامل شفاف‌کنندۀ ژلاتین به‌عنوان کمک منعقدکننده استفاده شد. این روش کدورت را به کدورت استاندارد (2 NTU) نزدیک کرد. این مطالعه نشان داد روش PEC به‌دلیل کاهش قابل‌ توجه کدورت بدون نیاز به آنزیم‌ها و مواد کمکی و با کاهش چشمگیر زمان فرایند می‌تواند به‌عنوان روشی جایگزین و یا کمکی در صنعت آبمیوه‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخ دریافت: 1394/5/22
تاریخ پذیرش: 1395/6/23
تاریخ انتشار: 1396/3/1

کلمات کلیدی:

آب‌سیب, انعقاد الکتریکی پالسی, شفاف‌سازی, کدورت,

منابع:

تعداد مشاهده: 257
تعداد دانلود: 252