ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 6، شماره 2، سال 1396، صفحه 199-210

دریافت مقاله

شناسه دیجیتال(DOI):  

10.22101/jrifst.2017.09.02.627

مقاله :

مدل‌سازی استخراج روغن از دانۀ کتان به کمک پیش‌تیمار مایکروویو با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

نویسندگان:

  معصومه مقیمی1,   حمید بخش آبادی2,   مسعود بذرافشان3,
1 گروه شیمی، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران
2 گروه صنایع غذایی، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران
3 گروه صنایع غذایی، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

چکیده:

در تکنولوژي استخراج روغن، تیماردهی مناسب دانه قبل از استخراج یکی از مهم‌ترین و ضروري‌ترین مراحل براي تولید محصولی با کیفیت و راندمان بالاست. در این تحقیق به‌منظور مدل‌سازی فرایند استخراج روغن از دانه‌های کتان به کمک پیش‌تیمار مایکروویو از زمان‌های مختلف فرایند (90، 180 و 270 ثانیه) و توان‌های مختلف (180، 540 و 900 وات) استفاده گردید و میزان راندمان استخراج، اسیدیته، ضریب شکست، دانسیته، عدد اسیدی و رنگ روغن استخراج‌شده با پرس مورد بررسی قرار گرفت. جهت پیش‌بینی روند تغییرات از ابزار شبکه‌های عصبی مصنوعی در نرم‌افزار MATLAB R2013a استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش توان و زمان مایکروویو، راندمان استخراج روغن، اندیس اسیدی و اسیدیته، دانسیته و رنگ روغن افزایش یافت. آنالیز واریانس داده‌ها مشخص کرد که استفاده از پیش‌تیمار مایکروویو تأثیری در میزان ضریب شکست روغن‌ها ندارد. با بررسی شبکه‌های مختلف شبکۀ پس‌انتشار پیش‌خور با توپولوژی‌های 2-8-6 با ضریب همبستگی بیشتر از 999/0 و میانگین مربعات خطای کمتر از 001/0 و با به‌کارگیری تابع فعال‌سازی لگاریتم سیگموئیدی، الگوی یادگیری جهنده و چرخۀ یادگیری 1000 به‌عنوان بهترین مدل‌ عصبی مشخص گردید. نتایج حاصل از مدل‌های بهینۀ انتخاب‌شده نیز ارزیابی گردید و این مدل‌ها با ضرایب همبستگی بالا (بیش از 844/0) قادر به پیش‌بینی روند تغییرات بودند. باتوجه‌به دقت بالای مدل عصبي مي‌توان با اطمينان بالا به پيش‌بيني اين مدل‌ها اعتماد کرده و از اين مدل‌ها براي بهينه‌سازي و کنترل فرایند استفاده نمود که اين امر مي‌تواند به صرفه‌جويي در انرژي و زمان منجر شده و ازطرف‌ديگر محصول نهايي مطلوب‌تري را ايجاد کند.

تاریخ دریافت: 1395/6/2
تاریخ پذیرش: 1396/1/21
تاریخ انتشار: 1396/6/11

کلمات کلیدی:

استخراج روغن, دانۀ کتان, شبکه های عصبی مصنوعی, مایکروویو, مدل‌سازی,

منابع:

تعداد مشاهده: 169
تعداد دانلود: 195