ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 6، شماره 2، سال 1396، صفحه 211-220

دریافت مقاله

شناسه دیجیتال(DOI):  

10.22101/jrifst.2017.09.02.628

مقاله :

بررسی اثر ترکیب ریخت‌پذیرکننده های سوربیتول و پلی‌اتیلن گلایکول بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فیلم های ژلاتینی حاصل از پوست ماهی حلوا سیاه

نویسندگان:

  هدا فهیم1,   علی معتمدزادگان2,   شبنم حمزه3,
1 کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی ، مؤسسه آموزش عالی تجن، قائمشهر، ایران
2 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
3 مربی، گروه علوم و صنایع غذایی، مؤسسه آموزش عالی تجن، قائمشهر، ایران

چکیده:

در مطالعۀ حاضر، اثر دو ریخت‌پذیرکنندۀ سوربیتول و پلی‌اتیلن ‌گلایکول 400 در نسبت های مختلف (5:5، 5:10، 5:15، 10:5، 10:10، 10:15، 15:5، 15:10 و 15:15) روی خواص فیزیکوشیمیایی فیلم‌های ژلاتینی حاصل از پوست ماهی حلوای سیاه (Parastromateus niger) مورد بررسی قرار گرفت. ریخت‌پذیرکننده ها ترکیباتی با وزن مولکولی پایین هستند که بین ملکول های پلیمر قرار می گیرند تا انعطاف پذیری فیلم را بهبود بخشند. با افزایش میزان ریخت پذیرکننده، مقاومت به کشش و مدول الاستیک فیلم ها کاهش ولی درصد کشش در نقطۀ پارگی فیلم ها افزایش یافت. این اثر درنتیجۀ پراکنش مولکول های ریخت پذیرکننده بین پلیمر و تضعیف برهم‌کنش های پلیمر پلیمر بود و منجربه‌افزایش کشش فیلم ها گردید. بیشترین کدورت در فیلم های حاوی بالاترین غلظت ریخت پذیرکننده مشاهده شد و کدورت فیلم های حاوی 15 درصد پلی‌اتیلن‌ گلایکول بیشتر از فیلم های حاوی سوربیتول با همین نسبت ترکیبی بود (05/0P<). تراوش‌پذیری فیلم ها نسبت به بخار آب عمدتا تحت تأثیر میزان ریخت‌پذیرکننده بود و صرف نظر از نوع ریخت پذیرکننده، با افزایش غلظت آن در فیلم‌ها تراوش‌پذیری به بخار آب از 001/1 به 901/1 میلی مترگرم/پاسکال ساعت مترمربع افزایش یافت. بسته به غلظت ریخت-پذیرکننده، تفاوت معنی داری در حلالیت فیلم ها مشاهده شد، بیشترین و کمترین حلالیت متعلق به نمونه های حاوی 15 درصد و 5 درصد سوربیتول یا پلی اتیلن  گلایکول و به‌ترتیب حدود 70 درصد و 5/15 درصد بود (05/0P<). به‌طورکلی، افزایش حلالیت و تراوش‌پذیری فیلم های ژلاتینی به‌دلیل نفوذ مولکول های ریخت پذیرکننده در پلیمر و متعاقباً افزایش فضای آزاد بین آنها بود.

تاریخ دریافت: 1395/9/7
تاریخ پذیرش: 1396/2/18
تاریخ انتشار: 1396/6/11

کلمات کلیدی:

پلی‌اتیلن‌ گلایکول, ریخت پذیرکننده, سوربیتول, فیلم ژلاتین ماهی,

منابع:

تعداد مشاهده: 179
تعداد دانلود: 149