ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 6، شماره 4، سال 1396، صفحه 321-334

دریافت مقاله

مقاله :

بررسی اثر عصارة‌ چای سبز و دارچین بر پایداری روغن سویا

نویسندگان:

  اكرم آریان‌فر1,   مریم سردرودیان2,
1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده:

هدف از این پژوهش، مقایسۀ ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی چای سبز و دارچین در مقابل آنتی‌اکسیدان سنتزی بوتیل هیدروکسی تولوئن و بررسی انواع برهم‌کنش‌های احتمالی درصورت ترکیب این دو عصاره و امکان استفاده از آنها در جلوگیری از اکسایش روغن سویا بوده است. عصارۀ چای سبز، دارچین و آنتی‌اکسیدان سنتری BHT در غلظت‌های 25، 50، 100، 150، 200 و 250 میکروگرم در میلی‌لیتر آماده شد. نسبت‌های ترکیبی برای مخلوط دو عصاره (چای سبز : دارچین) به‌صورت 1:1، 2:1، 1:2 ،1:3، 3:1، 2:2، 1:4 و 4:1 بودند. فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ها با آزمون‌های مهار رادیکال آزاد به کمک روش به‌دام‌اندازی رادیکال‌های دی‌فنیل پیکریل هیدرازیل ((DPPH، آزمون‌ احیاگیرندگی آهن ((FRAP و آزمون توانایی جلوگیری از اکسایش روغن سویا سنجش شد. نتایج حاصل از آزمون‌های DPPH و FRAP نشان داد عصارۀ چای سبز به شکل معنی‌داری بهتر از عصارۀ دارچین بوده و هر دو عصاره نسبت به آنتی‌اکسیدان سنتزی BHT مؤثرتر بودند. تركيب دو عصاره در تمامی حالات، اثر هم‌افزایی داشت. در آزمون ارزیابی میزان اکسایش روغن، عصارۀ ترکیبی در غلظت 50 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر (چای سبز 25: دارچین 25) و برهم‌کنش آن از نوع هم‌افزایی بود. بنابراين این عصاره‌های طبیعی، مي‌تواند به‌عنوان منبعي از آنتي‌اكسيدان‌هاي طبيعي مورد پژوهش بيشتر قرار گيرد.

تاریخ دریافت: 1395/5/13
تاریخ پذیرش: 1395/11/6
تاریخ انتشار: 1396/11/23

کلمات کلیدی:

آنتی‌‌اکسیدان, چای سبز, سیاه‌دانه, دارچین, هم‌افزایی,

منابع:

تعداد مشاهده: 237
تعداد دانلود: 234