ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  جلد 6، شماره 4، سال 1396، صفحه 335-350

دریافت مقاله

مقاله :

بررسی اثر فیلم خوراکی پروتئین میوفیبریل ماهی ـ نانوفیبر سلولز حاوی نانولیپوزوم‌های اسانس پونۀ کوهی بر کیفیت میکروبی فیلۀ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان نگهداری‌شده در شرایط سرد

نویسندگان:

  محسن کاظمی1,   بهاره شعبانپور2,   پرستو پورعاشوری3,
1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
2 استاد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
3 استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده:

در این تحقیق فیلم‌های نانوکامپوزیت غنی‌شده با اسانس پونۀ کوهی خالص و نانولیپوزوم‌شده (2 درصد اسانس) به‌عنوان عامل نگهدارندۀ روی فیلۀ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌کارگرفته شدند. به‌منظور تیماربندی، فیله‌ها به 4 گروه تقسیم شدند: فیله‌های بدون‌پوشش، پوشش‌‌داده‌شده با فیلم نانوکامپوزیت پروتئین میوفیبریل-نانوفیبر سلولز و پوشش‌داده‌شده با فیلم‌های نانوکامپوزیت حاوی اسانس پونۀ کوهی خالص و ریزپوشانی‌شده. فیله‌های ماهی از جنبۀ ویژگی‌های میکروبی (بارباکتریایی کل و سرمادوست، جنس سودوموناس و خانوادۀ انتروباکتریاسه)، شاخص‌های حسی و رنگ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون‌های میکروبی نشان داد که بالاترین روند رشد شاخص‌های مختلف به‌ترتیب در تیمار شاهد، پوشش‌داده‌شده با فیلم نانوکامپوزیت و نانوکامپوزیت‌های حاوی اسانس پونۀ کوهی خالص و نانولیپوزوم‌شده مشاهده شد (05/0>P). دراین‌رابطه، فیلم‌های حاوی اسانس خالص و نانولیپوزوم‌شده زمان ماندگاری میکروبی را حدوداً تا روز 12 افزایش (4 روز) دادند. تیمار حاوی اسانس نانولیپوزوم‌‌شده به‌ویژه در روزهای نخست تا میانی (روز 10) نگهداری، ازنظر شاخص‌‌های میکروبی نسبت به تیمار حاوی اسانس خالص وضعیت بهتری داشت. شاخص‌های رنگ (*L، *a و *b) و حسی فیله‌ها، در تیمارهای پوششی فعال نسبت به تیمار شاهد تغییرات کمتری را در طول زمان نگهداری نشان دادند (05/0>P).

تاریخ دریافت: 1395/7/7
تاریخ پذیرش: 1396/3/29
تاریخ انتشار: 1396/11/23

کلمات کلیدی:

اسانس پونۀ کوهی, پروتئین میوفیبریل ماهی, قزل‌‌آلای رنگین‌کمان, نانوکامپوزیت, نانولیپوزوم,

منابع:

تعداد مشاهده: 172
تعداد دانلود: 136