داوران

چکیده

دکتر سیدمهدی اجاق، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر علیرضا بصیری، گروه زراعت و باغبانی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
دکتر امیر پورفرزاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
دکتر حمید توکلی‌پور، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد سبزوار
دکتر سیدعلی جعفرپور،گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر پریا رهنمون، گروه زیست‌شناسی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر فخری شهیدی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر زهرا شیخ‌الاسلامی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
مهندس حامد عزیزنیا، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر بهروز علیزاده بهبهانی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دکتر جواد فیضی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر حجت کاراژیان، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تربت‌حیدریه
دکتر مهدی کریمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
دکتر بهروز محمدزاده، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
دکتر جعفر محمدزاده میلانی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر الهام مهدیان، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قوچان
دکتر معصومه مهربان سنگ‌آتش، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر عبدالله همتیان سورکی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه جهرم

CAPTCHA Image