داوران

چکیده

دکتر الهام انصاری‌فر، گروه علوم و صنایع غذایی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دکتر آرام بستان، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر شهرام بیرقی طوسی، گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاه خراسان رضوی
دکتر شیما پیری قشلاق، دانشگاه ارومیه
دکتر سیدمهدی جعفری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مسلم جهانی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محمدباقر حبیبی نجفی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشکاه فردوسی مشهد
دکتر مرضیه حسینی‌نژاد، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محمدعلی حصاری‌نژاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محسن زندی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه زنجان
دکتر محبوبه سرابی جماب، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر منیرالسادات شاکری، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر پروین شرایعی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر مصطفی شهیدی نوقابی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر عباس عابدفر، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر بهاره عمادزاده، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر سودابه عین‌افشار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر میلاد فتحی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محسن فتحی‌نجفی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی-واحد مشهد
دکتر محسن قدس روحانی، گروه علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر بهروز قرآنی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر رسول کدخدایی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر داود کلانتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمد گلی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اصفهان (خوراسگان)
دکتر اسعد محمدامینی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
دکتر جلال محمدزاده، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
دکتر سیدمحمود موسوی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر الهام مهدیان، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قوچان
دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر راضیه نیازمند، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر سمیه نیک‌نیا، گروه صنایع غذایی، دانشگاه زابل

CAPTCHA Image