نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

4 استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در این پژوهش عصاره جوانه گندم در غلظت‌های (2.5، 10 و 20 درصد) و پودر حاصل از عصاره جوانه گندم ریزپوشانی شده با روش خشک‌کن پاششی و انجمادی در سه غلظت (0.2، 0.4 و 0.6 درصد) به پنیر سفید فراپالایش افزوده شد و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آن در طی سی روز دوره نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان رطوبت، اسیدیته، پروتئین‌ کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در تمامی نمونه‌ها، طی زمان نگهداری، کاهش نشان داد و میزان pH افزایش یافت. نتایج نشان داد، استفاده از خشک‌کن انجمادی، روش مناسب‌تری برای حفظ ترکیبات دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی در عصاره جوانه گندم است و همچنین افزایش غلظت عصاره جوانه گندم و پودر حاصل از عصاره جوانه گندم ریزپوشانی شده با هر دو روش خشک‌کردن پاششی و انجمادی، باعث افزایش در فعالیت آنتی‌اکسیدانی پنیر نسبت به نمونه شاهد می‌گردد، بنابراین می‌توان از پودر عصاره جوانه گندم ریزپوشانی شده با خشک‌کن انجمادی به عنوان یک ماده فراسودمند در پنیر سفید فراپالایش بهره جست.

کلیدواژه‌ها