نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

3 دانشیار گروه نانو فناوری موادغذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

4 دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به ارزش بالای تغذیه‌ایی ویتامین D3 و از طرفی ناپایداری آن در شرایط مختلف محیطی و فرآوری، لزوم حفظ آن از طریق تکنیک‌هایی مانند ریزپوشانی طی مغذی کردن مواد خوراکی با آن حس می شود. در این مطالعه ویتامین D3 در ساختار نیوزوم‌های برپایه سورفاکتانت‌های مختلف (اسپن-60، تویین-20 و تویین-80) و کلسترول با نسبت‌های (20: 80 و 40: 60 وزنی/وزنی) با استفاده از روش هیدراسیون لایه نازک-سونیکاسیون انکپسوله شد. مشخص گردید که نیوزوم‌های تهیه شده با تویین-20 و تویین-80 با نسبت سورفاکتانت به کلسترول (20: 80 وزنی/وزنی) از کمترین میانگین اندازه ذرات، کمترین شاخص پراکندگی (PDI) و بیشترین مقدار پتانسیل زتا برخوردار بودند. همچنین این نمونه‌ها از کارآیی انکپسولاسیون بالا و اندازه‌ای در حدود مقیاس نانو بودند. تعیین پایداری ویتامین D3 طی 1 ماه نگهداری در دمای یخچال برای نمونه‌های نانونیوزوم برپایه تویین-20 و تویین-80 با نسبت سورفاکتانت به کلسترول (20: 80 وزنی/وزنی) صورت گرفت. نتایج نشان داد که نانونیوزوم‌های برپایه تویین-20 پایداری بیشتری نسبت به نمونه‌های برپایه تویین-80 طی یک ماه نگهداری داشتند. همچنین قابلیت زیست دسترسی ویتامین D3 پس از هضم کامل تحت شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس مشخص شد که قابلیت زیست دسترسی ویتامین D3 در حالت آزاد 58 درصد می‌باشد که طراحی نانونیوزوم‌های برپایه تویین قابلیت زیست دسترسی آن را به طور معنی‌داری (05/0>p) بهبود بخشید. به طوری‌که بیشترین قابلیت زیست دسترسی ویتامین D3 برای نانونیوزوم‌های تویین-20 با نسبت سورفاکتانت به کلسترول (20: 80 وزنی/وزنی) حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات