داوران

چکیده

دکتر احمد احتیاطی، گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
دکتر ابوالفضل پهلوانلو، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر بهجت تاج‌‌الدین، بخش تحقیقات صنایع غذایی و مسائل پس از برداشت، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر مسعود تقی‌زاده، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مسلم جهانی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر وحید حکیم‌زاده، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد قوچان
دکتر مرضیه حسینی‌نژاد، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سمیه رزمخواه، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر یونس زاهدی، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محبوبه سرابی جماب، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
فرزاد صادقی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر بهاره عمادزاده، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر جواد فیضی، گروه ایمنی وکنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر ابراهیم فولادی، گروه ایمنی وکنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر رسول کدخدایی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر حجت کاراژیان، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مشهد
دکتر رضا کاراژیان، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
دکتر بهروز محمدزاده، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مرضیه معین‌فرد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر معصومه مهربان سنگ‌آتش، گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
دکتر الناز میلانی، گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مهندس مرضیه نصیری محلاتی، کارشناس آزمایشگاه‌های لبنیات و قند، گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سمیرا یگانه‌زاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

CAPTCHA Image