نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه قاهره، مصر Food Science Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, Giza, Egypt

2 مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22101/jrifst.2021.247462.1183

چکیده

توانایی تولید پلاسمای سرد در شرایط اتمسفری فرصت های جدیدی برای ضد عفونی مواد بیولوژیکی از جمله غذای تازه فراهم می-کند. این فناوری همچنین برای غیرفعال‌سازی آنزیم‌های درون‌زا، به ویژه پلی‌فنل‌اکسیداز و پراکسیدازها که مسئول واکنش‌های قهوه‌ای شدن هستند، استفاده می‌شود. این مطالعه به بررسی تأثیر پلاسمای سرد (DBDP) در غیرفعال سازی فعالیت آنزیمی و برخی ویژگی‌های کیفی در پالپ انبه پرداخته است. نتایج نشان داد که تیمار DBDP تا 10 دقیقه منجر به کاهش فعالیت‌های پلی فنل اکسیداز (85/10 درصد)، پراکسیداز (15/5 درصد) و پکتین متیل استراز (25/5 درصد)، شمارش میکروارگانیسم‌های هوازی (6/16 درصد) و تعداد کپک و مخمر (8/18 درصد) شد بهبود در ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی (به ویژه ویسکوزیته و سفتی) و فیتوشیمیایی (مثل اسید آسکوربیک و فنل) و همچنین پارامتر رنگ با افزایش زمان تیمار DBDP تا 6 دقیقه مشاهده شد. بنابراین این مطالعه تأثیر زمان DBDP بر فعالیتهای آنزیمی و خصوصیات کیفی پالپ انبه را فراهم کرده است. نتایج نشان می دهد که می توان از این فناوری به عنوان یک فناوری نوین جایگزین غیرحرارتی برای پاستوریزاسیون پالپ انبه به جای عملیات حرارتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات