نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کازرون

2 دانشجو

3 هیات علمی دانشگاه تنکابن

4 هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از این مطالعه جدا سازی اشرشیا کلی از محصولات لبنی و ارزیابی آنها جهت وجود دو ژن luxS و ctxM در آنها بوده است. بعلاوه در این تحقیق باکتری های باسیلوس ها از روده ماکیان جدا و خصوصیت آنها به عنوان باکتری های پروتیوتیک مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه جدایه هایی که ویژگی های مطلوب را داشتند با استفاده از روش مولکولی و توالی ژن 16SrDNA شناسایی شدند و اثر باکتری های اسپور دار پروبیوتیک بر بیان دو ژن مذکور در کشت همزمان با استفاده ازروش Real time-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد که از شانزده باکتری اشرشیا کلی دو سویه حاوی ژن های luxSو ctxM بودند. از طرف دیگر یک جدایه باکتری اسپور دار، دارای ویژگی پروبیوتیک شناسایی گردید. نتایج شناسایی مولکولی در این تحقیق، شناسایی دو سویه اشرشیاکلی حاوی دو ژن luxSو ctxM ویک سویه باسیلوس کواگو لانز را مورد تایید قرار داد. در انتها نتاایج به دست آمده از بیان ژن ها ی luxS و ctxM درسویه های اشرشیا کلی در کشت همزمان با باسیلوس کواگو لانز نشان داد که بیان دو ژن مشارکت کننده در تهاجم به صورت معنا داری (p-value < 0.05) کاهش یافت. بنابر این استفاده از پروبیوتیک های بومی به عنوان مکمل غذایی قادر به محدود کردن بیماری های گوارشی ایجاد شده توسط اشرشیا کلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات