نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی موادد غذایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقاتف

2 گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران- گروه مکانیزاسیون کشاورزی

10.22101/jrifst.2021.257952.1201

چکیده

امروزه یافتن آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی با منشاء گیاهی مورد استقبال محققین قرار گرفته است. گیاه دارویی انزروت با نام علمی Astragalus fasciculifolius. متعلق به جنس Astragalus و خانواده بقولات (Fabaceae) است. در این پژوهش تلاش شده است که تأثیر دو روش استخراج سیال فوق بحرانی و خیساندن با حلال متانول بر ترکیبات مؤثر عصاره صمغ بررسی و ضمن ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره، همبستگی بین ترکیبات فنول و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز ارزیابی شود. نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیبات فنول و فلاونوئید کل عصاره استخراج شده به روش سیال فوق بحرانی افزایش غیر معنی‌داری را نسبت به عصاره‌های حاصل از خیساندن داشته است (P>0.05)، بیشترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی با روش‌های ، (DPPH)،(ABST)، (CUPRUC)، (PMB)، (FRAP) در عصاره حاصل از استخراج با سیال فوق بحرانی مشاهده شد که این افزایش تنها برای DPPH، در مقایسه با خیساندن، تفاوت معنی‌دار نشان داده است (P≤0.05)، نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که ضرایب برآورد شده بین فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنولی عصاره صمغ انزروت به روش سیال فوق بحرانی در سطح 95 درصد معنی‌دار بوده است. با توجه به یافته‌های این پژوهش، صمغ انزروت حاوی ترکیبات فنول و فعالیت آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی بوده است و استفاده از سیال فوق بحرانی در فشار 100 بار، دمای 35 درجه سانتی‌گراد و 30 دقیقه زمان،، در مقایسه با روش خیساندن، علی رغم وجود ترکیبات فنولی و وفعالیت آنتی اکسیدانی تفاوت معنی‌داری نشان نداده است که با توجه به هزینه بالای این روش، استفاده از روش خیساندن برای استخراج عصاره صمغ انزروت پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات