نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22101/jrifst.2021.272321.1228

چکیده

هدف از این پژوهش استفاده از مدل(Response Surface Method) RSM برای طراحی آزمایش‌ و مدلسازی فرآیند خشک شدن فیله کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از اشعه مادون قرمز بود. قدرت تابش اشعه مادون قرمز 83 ، 104 و 125 وات و توان لامپ 250 وات و فاصله آن از فیله ماهی 5 سانتی‌متر بود. قطعات فیله ماهی در فواصل زمانی 60، 120 و180 دقیقه با ترازوی دیجیتال با دقت 01/0 گرم وزن شدند. قدرت تابش (A) و زمان تابش (B) در کاهش مقدار رطوبت موثر بودند و اثر درجه‌ دوم قدرت تابش و زمان تابش به مراتب نسبت به اثر خطی آنها در کاهش مقدار رطوبت مؤثرتر عمل نمودند. در روند تغییرات سرعت خشک شدن اثر تداخلی قدرت تابش و زمان تابش نشان‌دهنده همبستگی این دو متغیر در بهینه کردن سرعت خشک شدن بود. هرچند قدرت تابش در مقایسه با زمان تابش نقش مهم‌تری داشت. میزان خشک‌ شدن فیله‌ها در زمان تابش پایین‌تر و قدرت تابش بالاتر، افزایش یافت به طوری که در حداقل زمان تابش (60 دقیقه) تحت قدرت بالای تابش سرعت خشک شدن فیله‌ها بهبود یافت. نفوذپذیری موثر رطوبت در قدرت تابش پایین و زمان کم کاهش یافت. بر اساس مدل‌های طراحی مرکب مرکزی، تیمار 2 با قدرت اشعه 125 وات و زمان 60 دقیقه (رطوبت 32/1 گرم آب بر گرم وزن نمونه، سرعت خشک شدن 022/0 گرم آب بر گرم وزن نمونه در دقیقه و نفوذپذیری موثر رطوبت 007 E- 25846/1 مترمربع بر ثانیه) سبب بهبود ماندگاری هرچه بهتر فیله ماهی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات