نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه میکروبیولوژی دانشگاه ازاد شیراز

3 گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد کازرون

چکیده

امروزه ماستیت گاوی به عنوان التهاب غدد پستانی گزارش شده است و استافیلوکوکوس آرئوس پاتوژنهای اصلی و مسئول ماستیت مسری در بین نشخوارکنندگان می باشد. از آنجاییکه شیر یکی از مهمترین مواد لبنی به شمار می آیدتحقیق حاضر بدنبلا ارزیابی حضور سویه های مثبت از نظر ژن مقاومت به متی سیلین و پنتون والنتین لکوسیدین از شیر گاو آلوده و ارتباط بین حضور ژنها و مقاومتآنتی بیوتیکی است.
روش کار: 100 نمونه شیر از گاوهای الوده به ماستیت از دامداریهای اطراف فارس جمع آوری شد. نمونه ها به محیط مانیتول سالت آگار منتقل شد و در دمای 37 برای 24 ساعت نگه داری شد. کلنی های خالص به کمک آزمونهای بیوشیمیای و تکنیکهای مولکولی بر اساس ژنهای mec A ، mecC و pvl شناسایی شد. سپس الگوی آنتی بیوتیکی جدایه ها بر اساس clsi 2019م و نرم افزار whonet ارزیابی شد و در نهایت انالیز آماری گردید. بطور کل 6 ایزوله استافیلوکوکوس آرئوس جدا گردید که به کمک آزمونهای بیوشیمیایی و مولکولی تایید گردید. جدایه ها الگوی متفاوت انتی بیوتیکی نشان دادند و اغلب جدایه به داروها مقاوم بودند در حالیکه سویه شماره 5 حساسترین جدایه شناسایی شد. نتایج بیانگر جضور ژن mec A در استرینهای 1، 2 و 3 mecC در ایزوله های 4، 5 و 6 و pvl تنها در استرین 4 مشاهده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که بسته به ناحیه جغرافیایی ارتباطی بین حضور ژنهای mecA, mecC و pvl وجود ندارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات