مطالعه روی استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر گاو مبتلا‌به ماستیت حاوی ژن‌های متی‌سیلین و پنتون‌-والنتین لکوسیدین

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

امروزه، ماستیت گاوی به‌عنوان التهاب غدد پستانی تشریح شده است که استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهم‌ترین پاتوژن‌های معمول و مسئول ماستیت مسری در بین نشخوارکنندگان می‌باشد. تحقیق حاضر به‌دنبال ارزیابی حضور سویه‌های مثبت ازنظر ژن مقاومت به متی‌سیلین و پنتون-والنتین لکوسیدین از شیر گاو آلوده و ارتباط بین حضور ژن‌ها و مقاومت آنتی‌بیوتیکی است. براین‌اساس 100 نمونه شیر از گاوهای آلوده به ماستیت از دامداری‌های اطراف فارس جمع‌آوری شد. نمونه‌ها به محیط مانیتول سالت آگار منتقل شد و در دمای 37 درجۀ سانتی‌گراد برای 24 ساعت نگهداری شد. کلنی‌های خالص به کمک آزمون‌های بیوشیمیایی و تکنیک‌های مولکولی براساس ژن‌های mecC ،mecA و PVL شناسایی شد. سپس الگوی آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها براساس CLSI 2019 و نرم‌افزار هونت ارزیابی شد و درنهایت آنالیز آماری گردید. در مجموع 6 ایزولۀ استافیلوکوکوس اورئوس جدا گردید که به کمک آزمون‌های بیوشیمیایی و مولکولی تأیید گردید. جدایه‌ها الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی متفاوتی را نشان دادند و اغلب جدایه به داروها مقاوم بودند، درحالی‌که سویۀ شمارۀ 5 حساس‌ترین جدایه شناسایی شد. نتایج بیانگر حضور ژن mecA در استرین‌های 1، 2 و 3 mecC در ایزوله‌های 4، 5 و 6 و PVL تنها در استرین 4 مشاهده گردید. براساس نتایج به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت که گرچه فاژهای مختلف ژن PVL را به استافیلوکوکوس اورئوس منتقل می‌نمایند در تحقیق حاضر ارتباطی بین حضور ژن‌های mecC ،mecA و PVL با الگوی آنتی‌بیوتیکی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

Berube, B. J., & Bubeck Wardenburg, J. (2013). Staphylococcus aureus α-toxin: nearly a century of intrigue. Toxins (Basel), 5(6), 1140-1166. doi:https://doi.org/10.3390/toxins5061140
de Freitas Guimarães, F., Nóbrega, D. B., Richini-Pereira, V. B., Marson, P. M., de Figueiredo Pantoja, J. C., & Langoni, H. (2013). Enterotoxin genes in coagulase-negative and coagulase-positive staphylococci isolated from bovine milk. Journal of Dairy Science, 96(5), 2866-2872. doi:https://doi.org/10.3168/jds.2012-5864
Dekker, D., Wolters, M., Mertens, E., Boahen, K. G., Krumkamp, R., Eibach, D., . . . May, J. (2016). Antibiotic resistance and clonal diversity of invasive Staphylococcus aureus in the rural Ashanti Region, Ghana. BMC Infectious Diseases, 16(1), 720. doi:https://doi.org/10.1186/s12879-016-2048-3
del Giudice, P., Blanc, V., de Rougemont, A., Bes, M., Lina, G., Hubiche, T., . . . Etienne, J. (2009). Primary skin abscesses are mainly caused by Panton-Valentine leukocidin-positive Staphylococcus aureus strains. Dermatology, 219(4), 299-302. doi:https://doi.org/10.1159/000232391
DeVries, A. S., Lesher, L., Schlievert, P. M., Rogers, T., Villaume, L. G., Danila, R., & Lynfield, R. (2011). Staphylococcal toxic shock syndrome 2000-2006: epidemiology, clinical features, and molecular characteristics. PLoS One, 6(8), e22997. doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0022997
Fitzgerald, J. R., Monday, S. R., Foster, T. J., Bohach, G. A., Hartigan, P. J., Meaney, W. J., & Smyth, C. J. (2001). Characterization of a putative pathogenicity island from bovine Staphylococcus aureus encoding multiple superantigens. J Bacteriol, 183(1), 63-70. doi:https://doi.org/10.1128/jb.183.1.63-70.2001
Foresight, U. (2011). The future of food and farming. Final Project Report, The Government Office for Science, London, Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288329/11-546-future-of-food-and-farming-report.pdf
Halasa, T., Huijps, K., Østerås, O., & Hogeveen, H. (2007). Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: a review. Vet Q, 29(1), 18-31. doi:https://doi.org/10.1080/01652176.2007.9695224
Holmes, A., Ganner, M., McGuane, S., Pitt, T. L., Cookson, B. D., & Kearns, A. M. (2005). Staphylococcus aureus isolates carrying Panton-Valentine leucocidin genes in England and Wales: frequency, characterization, and association with clinical disease. J Clin Microbiol, 43(5), 2384-2390. doi:https://doi.org/10.1128/jcm.43.5.2384-2390.2005
Klaas, I. C., & Zadoks, R. N. (2018). An update on environmental mastitis: Challenging perceptions. Transbound Emerg Dis, 65 Suppl 1, 166-185. doi:https://doi.org/10.1111/tbed.12704
Król, J., Wanecka, A., Twardoń, J., Mrowiec, J., Dropińska, A., Bania, J., . . . Paściak, M. (2016). Isolation of Staphylococcus microti from milk of dairy cows with mastitis. Vet Microbiol, 182, 163-169. doi:https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.11.018
Liu, H., Li, S., Meng, L., Dong, L., Zhao, S., Lan, X., . . . Zheng, N. (2017). Prevalence, antimicrobial susceptibility, and molecular characterization of Staphylococcus aureus isolated from dairy herds in northern China. Journal of Dairy Science, 100(11), 8796-8803. doi:https://doi.org/10.3168/jds.2017-13370
Mushtaq, S., Shah, A. M., Shah, A., Lone, S. A., Hussain, A., Hassan, Q. P., & Ali, M. N. (2018). Bovine mastitis: An appraisal of its alternative herbal cure. Microb Pathog, 114, 357-361. doi:https://doi.org/10.1016/j.micpath.2017.12.024
Obaidat, M. M., Bani Salman, A. E., & Roess, A. A. (2018). High prevalence and antimicrobial resistance of mecA Staphylococcus aureus in dairy cattle, sheep, and goat bulk tank milk in Jordan. Trop Anim Health Prod, 50(2), 405-412. doi:https://doi.org/10.1007/s11250-017-1449-7
Pajić, M. J., Rašić, Z. B., Velebit, B. M., Boboš, S. F., Mihajlović-Ukropina, M. M., Radinović, M. Ž., . . . Trojačanec, S. I. (2014). The prevalence of methicillin resistance and Panton-Valentine leukocidin synthesis genes in Staphylococcus aureus isolates of bovine and human origin. Veterinarski Arhiv, 84(3), 205-214.
Patterson, C. (2017). Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs, and Goats, 11th edition, Volumes 1 and 2. The Canadian Veterinary Journal, 58(10), 1116-1116.
Preethirani, P. L., Isloor, S., Sundareshan, S., Nuthanalakshmi, V., Deepthikiran, K., Sinha, A. Y., . . . Hegde, N. R. (2015). Isolation, Biochemical and Molecular Identification, and In-Vitro Antimicrobial Resistance Patterns of Bacteria Isolated from Bubaline Subclinical Mastitis in South India. PLoS One, 10(11), e0142717. doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142717
Ramezani, M., Zainodini, N., Hakimi, H., Rezazadeh Zarandi, E., Bagheri, V., Bahramabadi, R., & Zare-Bidaki, M. (2019). Cell-Free Culture Supernatants of Lactobacilli Modify the Expression of Virulence Factors Genes in Staphylococcus aureus. Jundishapur J Microbiol, 12(12), e96806. doi:https://doi.org/10.5812/jjm.96806
Seegers, H., Fourichon, C., & Beaudeau, F. (2003). Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds. Vet Res, 34(5), 475-491. doi:https://doi.org/10.1051/vetres:2003027
Seyoum, B., Kefyalew, H., Abera, B., & Abdela, N. (2018). Prevalence, risk factors and antimicrobial susceptibility test of Staphylococcus aureus in Bovine cross breed mastitic milk in and around Asella town, Oromia regional state, southern Ethiopia. Acta Trop, 177, 32-36. doi:https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2017.09.012
Shrestha, B., Singh, W., Raj, V. S., Pokhrel, B. M., & Mohapatra, T. M. (2014). High Prevalence of Panton-Valentine Leukocidin (PVL) Genes in Nosocomial-Acquired Staphylococcus aureus Isolated from Tertiary Care Hospitals in Nepal. BioMed Research International, 2014, 790350. doi:https://doi.org/10.1155/2014/790350
Srednik, M. E., Usongo, V., Lépine, S., Janvier, X., Archambault, M., & Gentilini, E. R. (2018). Characterisation of Staphylococcus aureus strains isolated from mastitis bovine milk in Argentina. J Dairy Res, 85(1), 57-63. doi:https://doi.org/10.1017/S0022029917000851
Türkyilmaz, S., Tekbiyik, S., Oryasin, E., & Bozdogan, B. (2010). Molecular epidemiology and antimicrobial resistance mechanisms of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from bovine milk. Zoonoses Public Health, 57(3), 197-203. doi:https://doi.org/10.1111/j.1863-2378.2009.01257.x
Unal, N., & Cinar, O. D. (2012). Detection of stapylococcal enterotoxin, methicillin-resistant and Panton-Valentine leukocidin genes in coagulase-negative staphylococci isolated from cows and ewes with subclinical mastitis. Trop Anim Health Prod, 44(2), 369-375. doi:https://doi.org/10.1007/s11250-011-0032-x
CAPTCHA Image
دوره 10، شماره 4
بهمن 1400
صفحه 359-368
  • تاریخ دریافت: 26 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1400