نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

اسپیرولینا پلاتنسیس یک سیانوباکتریوم رشته‌ای فتوسنتز کننده‌ی پلانکتونی است که حاوی مولکول‌های فعال زیستی و منبع غنی از رنگدانه‌هایی مانند فیکوسیانین است. در این پژوهش تأثیر دو عامل مهم همزدن (20 و 50 دور در دقیقه) و هوادهی (با هوادهی و بدون هوادهی) بر کشت ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و تولید رنگدانه‌های طبیعی (فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین، کلروفیل و کاروتنوئید) در شرایط دمای 28 درجه سانتی‌گراد، ۹ pH =، در کشت غوطه‌وری در فرمانتور همزن دار مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد هوادهی در تیمار‌های با سرعت همزدن 20 دور در دقیقه باعث افزایش معنادار غلظت رنگدانه‌ها (فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین، کلروفیل و کاروتنوئید) و زیست‌توده شد، در حالی‌که هوادهی در تیمارهای با سرعت 50 دور در دقیقه باعث مهار تولید این ترکیبات گردید. بیشترین غلظت زیست‌توده، فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین، کلروفیل و کاروتنوئید به ترتیب 39/1 گرم در لیتر، 5/136، 38، 62/8 و 05/3 میلی‌گرم در لیتر مربوط به تیمار 20 دور در دقیقه با هوادهی بود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، هوادهی محیط کشت به صورت معنی‌داری غلظت آلوفیکوسیانین را افزایش داد (05/0p≤). در شرایط بدون هوادهی، افزایش سرعت همزدن، غلظت زیست‌توده را افزایش داد. در سرعت همزدن 20 دور در دقیقه همراه با هوادهی بیشترین غلظت زیست‌توده، فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین، کلروفیل و کاروتنوئید به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات