خواص فیزیکوشیمیایی، محتویات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عسل ویتنامی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، مؤسسه فناوری کاربردی و توسعۀ پایدار، دانشگاه نگوین تات‌تان، هوشی‌مین، ویتنام

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی فرآیند و سیستم ها، دانشگاه اتو فون گوریکه ماگدبورگ، آلمان

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی و جنگلداری، دانشگاه تای نگوین، داک‌لک، ویتنام

4 دانش‌آموختۀ دکتری، مؤسسه شیمی محصولات طبیعی، آکادمی علم و فناوری ویتنام (VAST)، هانوی، ویتنام

5 دانش‌آموختۀ کارشناسی، شرکت سهامی عسل تین فات، بن‌تره، ویتنام

چکیده

ویتنام در منطقۀ آب‌و‌هوای موسمی گرمسیری (آسیای جنوب شرقی) با تنوع زیستی گونه‌های گیاهی قرار دارد که باعث ایجاد بسیاری از عسل‌های تک‌گل و چندگل شده است. بااین‌حال، تاکنون مطالعه‌ای جامع پیرامون ترکیبات فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای ترکیبات فیتوشیمیایی عسل در این کشور گزارش نشده است. بنابراین، این مطالعه با هدف تعیین خواص فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای فیتوشیمیایی عسل ویتنامی برگرفته‌شده از گل لانگان و عسل طبیعی چندگل (از کندوی زنبور Micrapis) انجام شد. روش‌های تحلیلی مرجع براساس مطالعه‌های قبلی روی عسل، اصلاح شد. شاخص‌های تقریبی شامل میزان رطوبت از 21/9 تا 30/5 درصد، میزان خاکستر از 0/37 تا 0/48 درصد، محتوای پروتئین از 0/25 تا 0/41 درصد و غلظت ‌5-(هیدروکسی‌متیل)-2-فورالدئید (HMF) از 33/4 تا 75/4 درصد متغیر بود. غلظت کل فنول و فلاونوئید از 0/890 تا 1/110 میلی‌گرم گالیک اسید بر گرم و 0/049 تا 0/089 میلی‌گرم کوئرستین بر گرم متغیر بود. همچنین، فعالیت آنتی‌اکسیدانی عسل گل لانگان با مقدار IC50 68/49 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به‌عنوان بهترین فعالیت ثبت شد. علاوه‌بر این، محتوای آب، اسیدیتۀ آزاد، محتوای قند (گلوکز، فروکتوز و ساکارز)، و HMF آزمایش و ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها

Abdulkhaliq, A., & Swaileh, K. M. (2017). Physico-chemical properties of multi-floral honey from the West Bank, Palestine. International Journal of Food Properties, 20(2), 447-454. doi:https://doi.org/10.1080/10942912.2016.1166128
Ajlouni, S., & Sujirapinyokul, P. (2010). Hydroxymethylfurfuraldehyde and amylase contents in Australian honey. Food Chemistry, 119(3), 1000-1005. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.07.057
Al-Farsi, M., Al-Amri, A., Al-Hadhrami, A., & Al-Belushi, S. (2018). Color, flavonoids, phenolics and antioxidants of Omani honey. Heliyon, 4(10), e00874-e00874. doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00874
Al, M. L., Daniel, D., Moise, A., Bobis, O., Laslo, L., & Bogdanov, S. (2009). Physico-chemical and bioactive properties of different floral origin honeys from Romania. Food Chemistry, 112(4), 863-867. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.06.055
Alvarez-Suarez, J. M., Tulipani, S., Díaz, D., Estevez, Y., Romandini, S., Giampieri, F., . . . Battino, M. (2010). Antioxidant and antimicrobial capacity of several monofloral Cuban honeys and their correlation with color, polyphenol content and other chemical compounds. Food Chem Toxicol, 48(8-9), 2490-2499. doi:https://doi.org/10.1016/j.fct.2010.06.021
Alzahrani, H. A., Boukraa, L., Bellik, Y., Abdellah, F., Bakhotmah, B. A., Kolayli, S., & Sahin, H. (2012). Evaluation of the antioxidant activity of three varieties of honey from different botanical and geographical origins. Global journal of health science, 4(6), 191-196. doi:https://doi.org/10.5539/gjhs.v4n6p191
Anklam, E. (1998). A review of the analytical methods to determine the geographical and botanical origin of honey. Food Chemistry, 63(4), 549-562. doi:https://doi.org/10.1016/S0308-8146(98)00057-0
AOAC. (2000). Official Methods of Analysis: The Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD, USA. Methods 925.10, 65.17, 974.24, 992.16. .
Bertoncelj, J., Doberšek, U., Jamnik, M., & Golob, T. (2007). Evaluation of the phenolic content, antioxidant activity and colour of Slovenian honey. Food Chemistry, 105(2), 822-828. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.01.060
Chakir, A., Romane, A., Marcazzan, G. L., & Ferrazzi, P. (2016). Physicochemical properties of some honeys produced from different plants in Morocco. Arabian Journal of Chemistry, 9, S946-S954. doi:https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2011.10.013
Cheung, Y., Meenu, M., Yu, X., & Xu, B. (2019). Phenolic acids and flavonoids profiles of commercial honey from different floral sources and geographic sources. International Journal of Food Properties, 22(1), 290-308. doi:https://doi.org/10.1080/10942912.2019.1579835
Chirife, J., Zamora, M. C., & Motto, A. (2006). The correlation between water activity and % moisture in honey: Fundamental aspects and application to Argentine honeys. Journal of Food Engineering, 72(3), 287-292. doi:https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.12.009
Codex Alimentarius. (2001). Revised codex standard for honey. Codex stan, 12, 1982.
Combarros-Fuertes, P., Estevinho, L. M., Dias, L. G., Castro, J. M., Tomás-Barberán, F. A., Tornadijo, M. E., & Fresno-Baro, J. M. (2019). Bioactive Components and Antioxidant and Antibacterial Activities of Different Varieties of Honey: A Screening Prior to Clinical Application. J Agric Food Chem, 67(2), 688-698. doi:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b05436
Conti, M. E., Stripeikis, J., Campanella, L., Cucina, D., & Tudino, M. B. (2007). Characterization of Italian honeys (Marche Region) on the basis of their mineral content and some typical quality parameters. Chemistry Central journal, 1, 14-14. doi:https://doi.org/10.1186/1752-153X-1-14
Council, E. (2002). Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey. Official Journal of the European Communities L, 10, 47-52.
Da Costa Leite, J. M., Trugo, L. C., Costa, L. S. M., Quinteiro, L. M. C., Barth, O. M., Dutra, V. M. L., & De Maria, C. A. B. (2000). Determination of oligosaccharides in Brazilian honeys of different botanical origin. Food Chemistry, 70(1), 93-98. doi:https://doi.org/10.1016/S0956-7135(99)00115-2
da Silva, P. M., Gauche, C., Gonzaga, L. V., Costa, A. C. O., & Fett, R. (2016). Honey: Chemical composition, stability and authenticity. Food Chemistry, 196, 309-323. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.09.051
DuBois, M., Gilles, K. A., Hamilton, J. K., Rebers, P. A., & Smith, F. (1956). Colorimetric Method for Determination of Sugars and Related Substances. Analytical Chemistry, 28(3), 350-356. doi:https://doi.org/10.1021/ac60111a017
Finola, M. S., Lasagno, M. C., & Marioli, J. M. (2007). Microbiological and chemical characterization of honeys from central Argentina. Food Chemistry, 100(4), 1649-1653. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.12.046
Hailu, D., & Belay, A. (2020). Melissopalynology and antioxidant properties used to differentiate Schefflera abyssinica and polyfloral honey. PLOS ONE, 15(10), e0240868. doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240868
Halliwell, B. (2007). Cellular responses to oxidative stress: adaptation, damage, repair, senescence and death (Vol. 4rd): Oxford University Press, New York.
Hamdy, A. A., Ismail, H. M., Al-Ahwal Ael, M., & Gomaa, N. F. (2009). Determination of flavonoid and phenolic Acid contents of clover, cotton and citrus floral honeys. J Egypt Public Health Assoc, 84(3-4), 245-259.
Hatano, T., Kagawa, H., Yasuhara, T., & Okuda, T. (1988). Two new flavonoids and other constituents in licorice root: their relative astringency and radical scavenging effects. Chem Pharm Bull (Tokyo), 36(6), 2090-2097. doi:https://doi.org/10.1248/cpb.36.2090
Idris, Y. M. A., Mariod, A. A., & Hamad, S. I. (2011). Physicochemical Properties, Phenolic Contents and Antioxidant Activity of Sudanese Honey. International Journal of Food Properties, 14(2), 450-458. doi:https://doi.org/10.1080/10942910903243673
Isla, M. I., Craig, A., Craig, A., Ordoñez, R., Zampini, C., Sayago, J., . . . Maldonado, L. (2011). Physico chemical and bioactive properties of honeys from Northwestern Argentina. Lebensmittel-Wissenschaft + [i.e. und] Technologie, 44(9), 1922-1930. doi:https://doi.org/10.1016/j.lwt.2011.04.003
Islam, A., Khalil, I., Islam, N., Moniruzzaman, M., Mottalib, A., Sulaiman, S. A., & Gan, S. H. (2012). Physicochemical and antioxidant properties of Bangladeshi honeys stored for more than one year. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12(1), 177. doi:https://doi.org/10.1186/1472-6882-12-177
Ita, B. N. (2011). Antioxidant activity of honey samples from the southern rainforest and northern savannah ecosystems in nigeria. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2(8), 2115-2120.
Khalil, M. I., Sulaiman, S. A., Alam, N., Ramli, N. S., Mohamed, M., Ba‰ e, S., & Hua, G. S. (2012). Content and antioxidant properties of processed tualang honey (Agromas®) collected from different regions in malaysia. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4(3), 214-219.
Khalil, M. I., Sulaiman, S. A., & Gan, S. H. (2010). High 5-hydroxymethylfurfural concentrations are found in Malaysian honey samples stored for more than one year. Food and Chemical Toxicology, 48(8), 2388-2392. doi:https://doi.org/10.1016/j.fct.2010.05.076
Kortesniemi, M., Rosenvald, S., Laaksonen, O., Vanag, A., Ollikka, T., Vene, K., & Yang, B. (2018). Sensory and chemical profiles of Finnish honeys of different botanical origins and consumer preferences. Food Chemistry, 246, 351-359. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.10.069
Le, X. T., Huynh, M. T., Pham, T. N., Than, V. T., Toan, T. Q., Bach, L. G., & Trung, N. Q. (2019). Optimization of Total Anthocyanin Content, Stability and Antioxidant Evaluation of the Anthocyanin Extract from Vietnamese Carissa Carandas L. Fruits. Processes, 7(7), 468-. doi:https://doi.org/10.3390/pr7070468
Liu, H., Qiu, N., Ding, H., & Yao, R. (2008). Polyphenols contents and antioxidant capacity of 68 Chinese herbals suitable for medical or food uses. Food Research International, 41(4), 363-370. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodres.2007.12.012
Machado De-Melo, A. A., Almeida-Muradian, L. B. d., Sancho, M. T., & Pascual-Maté, A. (2018). Composition and properties of Apis mellifera honey: A review. Journal of Apicultural Research, 57(1), 5-37. doi:https://doi.org/10.1080/00218839.2017.1338444
Machu, L., Misurcova, L., Ambrozova, J. V., Orsavova, J., Mlcek, J., Sochor, J., & Jurikova, T. (2015). Phenolic content and antioxidant capacity in algal food products. Molecules, 20(1), 1118-1133. doi:https://doi.org/10.3390/molecules20011118
Marinova, D., Ribarova, F., & Atanassova, M. (2005). Total phenolics and total flavonoids in bulgarian fruits and vegetables. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy,, 40(3), 255-260.
Miller, G. L. (1959). Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination of Reducing Sugar. Analytical Chemistry, 31(3), 426-428. doi:https://doi.org/10.1021/ac60147a030
Moniruzzaman, M., Khalil, M. I., Sulaiman, S. A., & Gan, S. H. (2013). Physicochemical and antioxidant properties of Malaysian honeys produced by Apis cerana, Apis dorsata and Apis mellifera. BMC Complementary and Alternative Medicine, 13(1), 43. doi:https://doi.org/10.1186/1472-6882-13-43
Moniruzzaman, M., Sulaiman, S. A., Khalil, M. I., & Gan, S. H. (2013). Evaluation of physicochemical and antioxidant properties of sourwood and other Malaysian honeys: a comparison with manuka honey. Chemistry Central journal, 7, 138-138. doi:https://doi.org/10.1186/1752-153X-7-138
Ouchemoukh, S., Louaileche, H., & Schweitzer, P. (2007). Physicochemical characteristics and pollen spectrum of some Algerian honeys. Food Control, 18(1), 52-58. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2005.08.007
Pham, T. N., Nguyen, V. T., Toan, T. Q., Cang, M. H., Bach, L. G., & Van Muoi, N. (2020). Effects of Various Processing Parameters on Polyphenols, Flavonoids, and Antioxidant Activities of Codonopsis javanica Root Extract. Natural Product Communications, 15(9), 1934578X20953276. doi:https://doi.org/10.1177/1934578x20953276
Sakač, M. B., Jovanov, P. T., Marić, A. Z., Pezo, L. L., Kevrešan, Ž. S., Novaković, A. R., & Nedeljković, N. M. (2019). Physicochemical properties and mineral content of honey samples from Vojvodina (Republic of Serbia). Food Chemistry, 276, 15-21. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.09.149
Saxena, S., Gautam, S., & Sharma, A. (2010). Physical, biochemical and antioxidant properties of some Indian honeys. Food Chemistry, 118(2), 391-397. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.05.001
Singh, N., & Bath, P. K. (1997). Quality evaluation of different types of Indian honey. Food Chemistry, 58(1), 129-133. doi:https://doi.org/10.1016/S0308-8146(96)00231-2
Socha, R., Juszczak, L., Pietrzyk, S., & Fortuna, T. (2009). Antioxidant activity and phenolic composition of herbhoneys. Food Chemistry, 113(2), 568-574. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.08.029
Tewari, J., & Irudayaraj, J. (2004). Quantification of Saccharides in Multiple Floral Honeys Using Fourier Transform Infrared Microattenuated Total Reflectance Spectroscopy. J Agric Food Chem, 52(11), 3237-3243. doi:https://doi.org/10.1021/jf035176+
Toan, T. Q., Phong, T. D., Tien, D. D., Linh, N. M., Mai Anh, N. T., Hong Minh, P. T., . . . Tung, N. Q. (2021). Optimization of Microwave-Assisted Extraction of Phlorotannin From Sargassum swartzii (Turn.) C. Ag. With Ethanol/Water. Natural Product Communications, 16(2), 1934578X21996184. doi:https://doi.org/10.1177/1934578x21996184
Wanjai, C., Sringarm, K., Santasup, C., Pak-Uthai, S., & Chantawannakul, P. (2012). Physicochemical and microbiological properties of longan, bitter bush, sunflower and litchi honeys produced by Apis mellifera in Northern Thailand. Journal of Apicultural Research, 51(1), 36-44. doi:https://doi.org/10.3896/IBRA.1.51.1.05
White, J. W., Jr., & Maher, J. (1953). Transglucosidation by honey invertase. Arch Biochem Biophys, 42(2), 360-367. doi:https://doi.org/10.1016/0003-9861(53)90365-8
Zhishen, J., Mengcheng, T., & Jianming, W. (1999). The determination of flavonoid contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry, 64(4), 555-559. doi:https://doi.org/10.1016/S0308-8146(98)00102-2
CAPTCHA Image
دوره 10، شماره 4
بهمن 1400
صفحه 427-438
  • تاریخ دریافت: 25 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 آذر 1400