نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 دانشیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

3 استادیار،گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

4 استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی ورقه­‌های رهاینده دی­‌اکسیدگوگرد بر بستر فیلم استات­سلولز برای کنترل رشد کپک­‌ها به ویژه کپک بوتریتیس­‌سینره آ طی دوره انبارمانی میوة کیوی انجام شد. بدین منظور انبارمانی میوة کیوی تلقیح شده با کپک بوتریتیس­‌سینره آ در حضور ورقه­‌های رهاینده دی­‌اکسیدگوگرد تک و دو مرحله­‌ای (به ترتیب حاوی 30 و 50 درصد نمک متابی­‌سولفیت سدیم) مورد بررسی قرار گرفت. پس از 15 روز نگهداری (9 روز در سردخانه و 7 روز در دمای محیط) کمترین ترکیدگی و لهیدگی (4/5 درصد) در حضور ورقه­‌های تک مرحله‌ای به دست آمد که در سطح و کف بسته­‌ها مستقر شده بودند. همچنین تا روز نهم در حدود 60 درصد بسته­‌ها در حضور ورقه­‌های رهاینده هیچ کپک­‌زدگی مشاهده نشد. در روز پانزدهم مقدار قند کل، اسیدیته، سفتی، گوگرد باقیمانده و مواد جامد محلول در کیوی‌­های بسته‌­بندی شده در حضور دو ورقه­‌های تک‌­مرحله ای در سطح و کف به ترتیب 9/13 گرم در صد گرم، 1/09 درصد، 4/75 نیوتن، 0/24 میلی‌­گرم بر گرم و 12/21 درصد بود. به طورکلی می­‌توان گفت ورقه­‌های رهاینده دی­‌اکسیدگوگرد عملکرد مؤثری در سردخانه در افزایش مدت انبارمانی میوة کیوی و کاهش رشد کپک خاکستری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image