نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی موادد غذایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مکانیزاسیون کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

Astragalus fasciculifolius از تیره Astragalus و خانواده حبوبات است. پراکندگی این گیاه در جنوب غربی آسیا می باشد و تاکنون مطالعات منسجمی بر روی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی این گیاه انجام نشده است. در این تحقیق سعی شده است که عصاره‌ی قسمت‌های مختلف Astragalus fasciculifolius (صمغ، اندام هوایی و ریشه) با استفاده از دو حلال آب و متانول استخراج شود و محتوای ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی (DPPH، ABST، CUPRUC، PMB و FRAP) عصاره ها مورد بررسی قرار گیرد، در ادامه ارتباط بین ترکیبات فنلی کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز با آزمون پیرسون بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره های استخراج شده با حلال متانول دارای ترکیبات زیست فعال بالاتر و فعالیت آنتی‌اکسیدانی قوی‌تری هستند. عصاره صمغ استخراج شده با حلال متانول، بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و نیز بیشترین محتوای فنول کل (1/3±22/3 mg GAEs/g عصاره) و فلاونوئید کل (0/87±11/3 میلی گرم عصاره RUEs/g) داشت که در مقایسه با عصاره‌ی سایر قسمت‌ها تفاوت معنی داری داشت (P≤0/05)، نتایج نشان داد که همبستگی بین ترکیبات فنولی کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز معنی دار بود (P≤0/05). با توجه به نتایج، مشخص شد که عصاره صمغ انزروت دارای فعالیت ضدمیکروبی می‌باشد و میزان MIC و MBC باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس نسبت به باکتری سودوموناس ائروژینوزا کمتر بود. بر اساس یافته های این مطالعه، مشخص شد که صمغ Astragalus fasciculifolius قابلیت استفاده در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی را دارد.

کلیدواژه‌ها