نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 گروه باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین، آمل، ایران

4 گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

آرکوباکتر ­بوتزلری رایج ترین جنس­ از خانواده کمپیلوباکتریاسه است که به عنوان پاتوژن زئونوز و نوظهور شناخته شده است. هدف از این مطالعه جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت ضد میکروبی سویه­های آرکوباکتر بوتزلری نسبت به آنتی بیوتیک­هایی است که در درمان بیماری­های عفونی در انسان و حیوانات استفاده می­شود. از این ‌رو 297 نمونه از لاشه مرغ درکشتارگاه­های شهرستان تنکابن جمع‌آوری شد. کلنی‌های مشکوک با استفاده از تست بیوشیمیایی جداسازی و شناسایی شدند و از تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR)  برای تکثیر  ژن 16SrRNA و تأیید نتایج فوتایپی استفاده شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آرکوباکتر بوتزلری نسبت به 16 آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و تعیین حداقل غلظت مهار کننده رشد سویه ها نسبت به تتراسایکلین، اریترومایسین و جنتامایسین به روش رقت سازی لوله ای تعیین گردید. از 36 سویه جداسازی  و شناسایی شده، تمامی جدایه­ها نسبت به پنی سیلین 100%، آمپی سیلین 100% و اگزاسیلین 100% مقاومت نشان دادند و همچنین میزان مقاومت به تری متوپریم/سولفامتوکسازول 94/4%، سیپروفلوکساسین 94/4%، نالیدیکسیک اسید 91/7%، آزیترومایسین 91/7% و آموکسی سیلین 80/6% ارزیابی گردید. از 36 جدایه آزمایش شده، تمامی ایزوله­ها نسبت به جنتامایسین 100% حساسیت نشان داده اند. 72% سویه ها دارای MIC≥128 µg/ml و MBC≥256 µg/ml  نسبت به آنتی بیوتیک تتراسایکین بودند. همچنین تعداد 10سویه  MDR (27/77%) و تعداد 24 سویه  XDR (66/66%) بوده است. یافته های ما وجود آرکوباکتر بوتزلری را در لاشه های مرغ و شیوع بالای مقاومت ضد میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف را در این ناحیه نشان داد.

کلیدواژه‌ها