نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

3 گروه تغذیه، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

10.22101/jrifst.2022.326416.1321

چکیده

هدف از این مطالعه تولید نانوالیاف گلیادین الکتروریسی شده حاوی اسانس آویشن شیرازی (ZMEO) (5، 10 و 15 درصد، وزنی/وزنی) برای ایجاد الیاف­‌های ضد میکروبی فعال بود. حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشند­گی اسانس ارزیابی شد. همچنین نانوالیاف تولیدی از لحاظ ویژگی­‌های فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی‌­اکسیدانی و ضدمیکروبی بررسی شد. نتایج با توجه به حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشند­گی نشان داد که اسانس آویشن شیرازی اثرات معنی­‌دار باکتری­‌کشی دارد. نانوالیاف، راندمان ریزپوشانی نزدیک به 95% را نشان داد و وجود اسانس آویشن شیرازی سبب افزایش زاویه تماس و کدورت گردید. اسانس سبب جذب نور در طول موج مرئی شده و لذا سبب گردید پارامتر b* افزایش یافته ولی پارامترهایa*  و L* کاهش یابد.  فعالیت ضدمیکروبی نانوالیاف­‌های حاوی اسانس بررسی شد. نتایج نشان داد که باسیلوس سوبتیلیس حساس­‌ترین باکتری به نانوالیاف حاوی اسانس بوده در حالی که سالمولنا تیفی مقاوم‌ترین بود. نانوالیاف حاوی اسانس ویژگی­‌های آنتی اکسیدانی خوبی نشان داد و این فعالیت هنگامی که غلظت اسانس به 15% رسید بهبود یافت. سپس، کارایی نانوالیاف زیست فعال حاوی 5، 10 و 15% (وزنی/وزنی) اسانس آویشن برای کاهش رشد میکروبی (لیستریا منوسایتوژنز) فیله دودی ماهی سالمون در طول نگهداری سرد بررسی شد. نتایج نشان داد که جمعیت نهایی این باکتری در دمای 4 درجه سانتی‌گراد در حضور اسانس آویشن در مقایسه با نمونه کنترل منفی بدون اسانس آویشن، پس از 16 روز نگهداری حدود log 2/5-3 کاهش یافت. این نتایج نشان می­دهد که نانوالیاف گلیادین توسعه‌­یافته با ماده فعال می‌­تواند در طراحی مواد بسته­‌بندی ضد­میکروبی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها