نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زیست فناوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

3 استادیار گروه زیست فناوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

4 دانشیار واحد تحقیقات میکروبیولوژی (MRU)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه متروپولیتن لندن، لندن، انگلستان

چکیده

باکتری‌های اسید لاکتیک (LAB) تعداد زیادی متابولیت ضد‌میکروبی به‌نام باکتریوسین، تولید می‌کنند که به‌عنوان نگهدارنده‌های زیستی ایمن و بالقوه شناخته شده اند. در این پژوهش، جدایه‌های LAB از محصولات تخمیری غیر لبنی، برای بررسی تولید باکتریوسین غربالگری شدند. از بین 253 سویه غالب جدا شده از 48 نوع فراورده تخمیری بر پایه میوه و سبزی، پنج سویه (10A، V3، S6، Sa و Ab) بر مبنای تولید بیشترین مقدار باکتریوسین، با توالی‌یابی 16S rRNA به عنوان لاکتی پلانتی باسیلوس پلانتاروم شناسایی شدند. باکتریوسین‌های حاصل، بیشترین تأثیر بازدارندگی را در برابر رشد لیستریا مونو سایتوژنز 1165PTCC ، اشریشیا کلی 25923ATCC ، سالمونلا تایفی موریوم 1609 PTCC و استافیلوکوکوس اورئوس 25922 ATCC نشان دادند. بهینه-سازی شرایط کشت بر مبنای منابع مختلف کربن، نیتروژن، زمان و دماهای مختلف گرمخانه‌گذاری (30، 32، 35، 37 درجه سانتیگراد) با روش سطح پاسخ و با رسم منحنی‌های رشد جدایه‌ها و منحنی تولید باکتریوسین در طی 58 ساعت انجام شد. این تغییرات منجر به افزایش کارایی تولید باکتریوسین به مقدار 70٪ اولیه گردید. حداکثر مقدار تولید و فعالیت باکتریوسین در 35 درجه سانتیگراد و مدت زمان 48 ساعت در کشت حاوی پپتون، عصاره مخمر، توئین 80 و گلوکز مشاهده شد. اثر مهاری باکتریوسین‌ها در هنگام تیمار با آنزیم‌های پروتئولیتیک به طور قابل توجهی کاهش یافت. باکتریوسین حاصل از جدایهA 10 با فعالیت Au/mL 64000 اثر مهاری بیشتری در مقایسه با نایسین از خود نشان داد، این مطالعه با موفقیت باکتریوسین A10 را به عنوان یک نگهدارنده بیولوژیک برای کنترل رشد باکتری‌های مولد فساد و بیماری‌زای مواد غذایی توصیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image