استفاده از نانوامولسیون اسانس هستۀ انگورقرمز(Vitis vinifera) به‌منظور بهبود شاخص‌های شیمیایی، باکتریایی و افزایش زمان ماندگاری فیلۀ مرغ بسته‌بندی‌شدۀ تازه در دمای یخچال

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فیلۀ مرغ یکی از فراورده‌های غذایی پرطرف‌دار حاصل از گوشت مرغ است. رشد میکروبی و اکسیداسیون لیپیدها از عوامل اولیۀ فساد این محصول در شرایط یخچالی می‌باشد. نمونه‌های فیلۀ مرغ در قالب یک نمونۀ شاهد و یک تیمار با اسانس هستۀ انگور و 4 تیمار با غلظت‌های 1، 2 و 5 درصد نانوامولسیون اسانس هستۀ انگور تهیه‌شده و به مدت 14 روز در یخچال (4 و 8 درجۀ سانتی‌گراد) نگهداری شدند. تمامی نمونه‌ها طی این مدت در فواصل زمانی مختلف با انجام آزمون‌های میکروبی، شیمیایی و حسی موردارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس دوطرفه و برای مقایسۀ میانگین‌ آنها از آزمون چنددامنه‌ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که نمونه‌های تیمارشده با غلظت‌های مختلف نانوامولسیون اسانس هستۀ انگور در مقایسه با نمونۀ شاهد، دارای شمارش باکتریایی کمتر و نیز مقادیر نیتروژن فرار کل و عدد پراکسید کمتری در طول مدت مطالعه داشتند. نمونه‌های تیمارشده با غلظت 5 درصد نانوامولسیون اسانس هستۀ انگور در مقایسه با غلظت‌های 1 و 2 درصد در افزایش زمان ماندگاری مؤثرتر بودند همچنین پذیرش کلی نمونۀ دارای نانوامولسیون اسانس با غلظت 5 درصد تا روز 7 دارای امتیاز 0/11±3/12 بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نانوامولسیون اسانس هستۀ انگور می‌تواند با به‌تأخیرانداختن فساد میکروبی و شیمیایی و بهبود ویژگی‌های حسی باعث افزایش زمان ماندگاری فیلۀ مرغ بسته‌بندی‌شدۀ تازه در شرایط یخچالی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

© 2022, Research Institute of Food Science and Technology. All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0). To view a copy of this license, visit (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Akbari, S., Maghsodlo, M., & Ariay, P. (2013). Effect of Methyl Cellulose Coating (with Oregano essential oi) l on the Quality and Shelf Life of Chicken Fillet in Cold Conditions. Journal of Food Processing and Production, 3(4), 12-17.
Alves, V. L. C. D., Rico, B. P. M., Cruz, R. M. S., Vicente, A. A., Khmelinskii, I., & Vieira, M. C. (2018). Preparation and characterization of a chitosan film with grape seed extract-carvacrol microcapsules and its effect on the shelf-life of refrigerated Salmon (Salmo salar). Lwt, 89, 525-534. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.11.013
Balamatsia, C. C., Rogga, K., Badeka, A., Kontominas, M. G., & Savvaidis, I. N. (2006). Effect of low-dose radiation on microbiological, chemical, and sensory characteristics of chicken meat stored aerobically at 4 degrees C. Journal of food protection, 69(5), 1126-1133. https://doi.org/10.4315/0362-028x-69.5.1126
Carpenter, R., O’grady, M., O’callaghan, Y., O’brien, N., & Kerry, J. (2007). Evaluation of the antioxidant potential of grape seed and bearberry extracts in raw and cooked pork. Meat science, 76(4), 604-610. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2007.01.021
Çoban, Ö. E., Patir, B., & Yilmaz, Ö. (2014). Protective effect of essential oils on the shelf life of smoked and vacuum packed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W. 1792) fillets. Journal of food science and technology, 51(10), 2741-2747. https://doi.org/10.1007/s13197-012-0795-8
Dzomba, P., Gwizangwe, I., Pedzisai, P., & Togarepi, E. (2014). Quality, shelf-life and sensory analysis of beef meat treated with Cleome gynandra and Vigna unguiculata extracts. 2(3), 40-45. https://doi.org/10.12691/ces-2-3-1.
Hassanzadeh, P., Tajik , H., & Razavi Rohani, M. (2011). Application of chitosan edible coating containing grape seed extract on the quality and shelf life of refrigerated chicken meat. Journal of Food Industry Research, 12(4), 467-482. (in Persian)
Heydarian, M. T., Jebelli Javan, A., & Jokar, M. (2015). Antimicrobial and antioxidant effects of rosemary extract on quality and shelf life of raw chicken during refrigerated storage. Research and Innovation in Food Science and Technology, 4(2), 131-142. https://doi.org/10.22101/JRIFST.2015.07.23.423 (in Persian)
Hu, J., Wang, X., Xiao, Z., & Bi, W. (2015). Effect of chitosan nanoparticles loaded with cinnamon essential oil on the quality of chilled pork. LWT - Food Science and Technology, 63(1), 519-526. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.03.049
Iranian National Standardization Organization, I. (1985). Meat and mate product : determination of nitrogen content. http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=10225 (in Persian)
Iranian National Standardization Organization, I. (2002a). Canned Stew Chicken Specifications and Test Methods. http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=10507 (in Persian)
Iranian National Standardization Organization, I. (2002b). Fish and shellfish-Guideline for the sensory evaluation in laboratories. http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=789 (in Persian)
Iranian National Standardization Organization, I. (2005). Microbiology of food and animal feeding stuffs-Enumeration of coagulase-Positive staphylococci (staphylococcus aureus and other species )-Test method Part 1: Technique using baird – parker agar medium http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=11206 (in Persian)
Iranian National Standardization Organization, I. (2015a). Microbiology of the food chain-Horizontal method for the enumeration of microorganisms-Part 1: Colony count at 30 °C by the pour plate technique. http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43263 (in Persian)
Iranian National Standardization Organization, I. (2015b). Microbiology of the food chain-Horizontal method for the enumeration of microorganisms-Part 2: Colony count at 30 °C by the surface plating technique. http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=42261 (in Persian)
Iranian National Standardization Organization, I. (2018). Animal and vegetable fats and oils-Determination of peroxide value-Iodometric (visual) endpoint determination. http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=50001 (in Persian)
Katalinić, V., Možina, S. S., Skroza, D., Generalić, I., Abramovič, H., Miloš, M., . . . Boban, M. (2010). Polyphenolic profile, antioxidant properties and antimicrobial activity of grape skin extracts of 14 Vitis vinifera varieties grown in Dalmatia (Croatia). Food chemistry, 119(2), 715-723. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.07.019
Kesente, M., Kavetsou, E., Roussaki, M., Blidi, S., Loupassaki, S., Chanioti, S., . . . Detsi, A. (2017). Encapsulation of Olive Leaves Extracts in Biodegradable PLA Nanoparticles for Use in Cosmetic Formulation. Bioengineering (Basel), 4(3). https://doi.org/10.3390%2Fbioengineering4030075
Moradi, M., Tajik, H., Razavi Rohani, S., Oromiehie, A., Malekinejad, H., & Ghasemmahdi, H. (2012). Development and evaluation of antioxidant chitosan film incorporated with grape seed extract. Journal of Medicinal Plants, 11(42), 43-52. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2012.11.42.3.1 (in Persian)
Moreno, O., Atarés, L., Chiralt, A., Cruz-Romero, M. C., & Kerry, J. (2018). Starch-gelatin antimicrobial packaging materials to extend the shelf life of chicken breast fillets. Lwt, 97, 483-490. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.07.005
Petrou, S., Tsiraki, M., Giatrakou, V., & Savvaidis, I. (2012). Chitosan dipping or oregano oil treatments, singly or combined on modified atmosphere packaged chicken breast meat. International journal of food microbiology, 156(3), 264-271. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2012.04.002
Petrová, J., Pavelková, A., Hleba, L., Pochop, J., Rovná, K., & Kačániová, M. (2013). Microbiological Quality of Fresh Chicken Breast Meat after Rosemary Essential Oil Treatment and Vacuum Packaging. Animal Science and Biotechnologies, 46(1).
Pezeshky, A., Ghanbarzadeh, B., Hamishehkar, H., Moghadam, M., & Fathollahi, I. (2016). Vitamin A palimitate-loaded nanoemulsions produced by spontaneous emulsification method: effect of surfactant and oil on droplet size and stability. Research and Innovation in Food Science and Technology, 4(4), 299-314. https://doi.org/10.22101/JRIFST.2016.01.30.442  (in Persian)
Pirigharnaei, M., Zare, S., Heidary, R., Khara, J., & EmamaliSabzi, R. (2012). Determination and comparing of the essential oil components in wild and cultivated populations of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. African Journal of Plant Science, 6(2), 89-95. https://doi.org/10.5897/AJPS11.243
Rahimi, E., Shakerian, A., & Alian, F. (2013). Detection of classical enterotoxins of staphylococcus aureus in raw cow, sheep, goat and camel milk by elisa method. Innovation in Food Science and Technology (Journal of Food Science and Technology), 4(4 (14)), 27-32. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=354241  (in Persian)
Ranjbar, M., & Azizi, M. H. (2017). Microbial, Chemical, and Sensorial Properties of Chicken Fillets Coated by Gelatin-Carboxymethyl Cellulose Film Containing Essential Oil of Bene (Pistacia atlantica) [Original article]. Journal of food quality and hazards control, 4(1), 14-19. http://jfqhc.ssu.ac.ir/article-1-309-en.html
Seif Zadeh, M., & Khani Pour, A. (2015). Study and comparing of antibacterial property of catechin, ferulic acid and grape seed extract on food poisoning bacterial in cultured shrimp. Journal of Animal Research (Iranian Journal of Biology), 28(3), 353-360. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23832614.1394.28.3.9.8 (in Persian)
Seifi, F., Farzaneh, M., Rafati, H., & Rezadoost, H. (2014). Antifungal potency of some medicinal plants essential oils nano-emulsions to control soft rot in strawberry fruit caused by Rhizopus stolonifer. Biocontrol in Plant Protection, 2(1), 69-79. https://dx.doi.org/10.22092/bcpp.2014.100338 (in Persian)
Shan, B., Cai, Y. Z., Brooks, J. D., & Corke, H. (2007). The in vitro antibacterial activity of dietary spice and medicinal herb extracts. International journal of food microbiology, 117(1), 112-119. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2007.03.003
Shi, J., Yu, J., Pohorly, J. E., & Kakuda, Y. (2003). Polyphenolics in grape seeds-biochemistry and functionality. Journal of medicinal food, 6(4), 291-299. https://doi.org/10.1089/109662003772519831
Shirahigue, L. D., Contreras-Castillo, C. J., Selani, M. M., Nadai, A. P., Mourão, G. B., & Gallo, C. R. (2011). Winery grape-residue extract: Effects on quality and sensory attributes of cooked chicken meat. Food Science and Biotechnology, 20(5), 1257. https://doi.org/10.1007/s10068-011-0173-8
Sogut, E., & Seydim, A. C. (2018). The effects of Chitosan and grape seed extract-based edible films on the quality of vacuum packaged chicken breast fillets. Food Packaging and Shelf Life, 18, 13-20. https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2018.07.006
Suman, S. P., & Joseph, P. (2013). Myoglobin chemistry and meat color. Annu Rev Food Sci Technol, 4, 79-99. https://doi.org/10.1146/annurev-food-030212-182623
Zhang, H., Wu, J., & Guo, X. (2016). Effects of antimicrobial and antioxidant activities of spice extracts on raw chicken meat quality. Food Science and Human Wellness, 5(1), 39-48. https://doi.org/10.1016/j.fshw.2015.11.003
CAPTCHA Image
دوره 11، شماره 2
شهریور 1401
صفحه 169-182
  • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1401