تجزیه‌و‌تحلیل عملکرد و صرفه‌جویی در انرژی ظرف پخت بهبودیافته

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، مؤسسه فناوری شیمیایی، بمبئی، هند

2 لوازم خانگی اکوسنس Pvt. Ltd.، والوج، اورنگ‌آباد، ماهاراشترا، هند

چکیده

پژوهش حاضر توسعه و بهینه‌سازی سیستم‌های پخت و پز و گرمایش را بررسی می‌کند. یک پروتکل آزمایشی برای دستیابی به سیستم‌های پخت و پز کم‌مصرف با تجمیع اجاق گاز و متعلقات آن ایجاد شد. در روش پخت معمولی، یک قابلمه یا ماهیتابه را مستقیم روی شعله قرار می‌دهند و بازده حرارتی این سیستم‌ها بین 20 تا 25 درصد است. افزایش بهره‌وری تا 70 درصد یا بیشتر مطلوب است. تحقیق حاضر افزایش راندمان مصرف سوخت و کاهش زمان ظرف پخت را با لحاظ‌کردن انباشتگی (ضخامت) ظرف پخت موردمطالعه قرار می‌دهد. در این مطالعه از ظروف پخت و پز ساخته‌شده از استیل با هندسه‌های حلقوی مرکزی مختلف برای بهبود توزیع بخار استفاده شد. اقلامی مانند برنج و دال به‌طور مؤثر و یکنواخت ازطریق فرایند بخارپز و جوشاندن پخته شده‌اند. این دستگاه در مقایسه با روش‌های پخت معمولی تا 30 درصد در مصرف سوخت و تا 40 درصد در زمان صرفه‌جویی می‌کند. این روش می‌تواند در مناطق روستایی و همچنین شهری اجرا شود و انتظار می‌رود منافع اجتماعی و اقتصادی بیشتری به‌همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

© 2023, Research Institute of Food Science and Technology. All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0). To view a copy of this license, visit (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Agarwal, P., Anand, A., & Gupta, R. (2015). Performance analysis of conventional LPG cooking stove. International Journal on Applied Bioengineering, 9(1), 15-19.
Amogha, V., Shinde, Y. H., Pandit, A. B., & Joshi, J. B. (2017). Image analysis based validation and kinetic parameter estimation of rice cooking. Journal of Food Process Engineering, 40(5), e12552. https://doi.org/10.1111/jfpe.12552
Dardashti, B. N., & Sedighi, M. (2014). Thermal analysis of bimetal plates as cooking pots: computational comparison of two geometries. Materials Physics and Mechanics, 21(1), 8-16.
Joshi, J. B., Pandit, A. B., Patel, S. B., Singhal, R. S., Bhide, G. K., Mariwala, K. V., . . . Shinde, Y. H. (2012). Development of Efficient Designs of Cooking Systems. II. Computational Fluid Dynamics and Optimization. Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(4), 1897-1922. https://doi.org/10.1021/ie2025745
Joshi, J. B., Pandit, A. B., Patel, S. B., Singhal, R. S., Bhide, G. K., Mariwala, K. V., . . . Shinde, Y. H. (2012). Development of Efficient Designs of Cooking Systems. I. Experimental. Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(4), 1878-1896. https://doi.org/10.1021/ie200866v
Joshi, J. B., & Sharma, M. M. (1978). Liquid phase backmixing in sparged contactors. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 56(1), 116-119. https://doi.org/10.1002/cjce.5450560116
Juliano, B. O., & Perez, C. M. (1986). Kinetic studies on cooking of tropical milled rice. Food Chemistry, 20(2), 97-105. https://doi.org/10.1016/0308-8146(86)90146-9
Karunanithy, C., & Shafer, K. (2016). Heat transfer characteristics and cooking efficiency of different sauce pans on various cooktops. Applied Thermal Engineering, 93, 1202-1215. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.10.061
Krämer, P., & Karhagomba, I. B. (2009). The form of the cooking vessel and the energetic efficiency of cooking. Journal of Engineering Science and Technology, 4(3), 282-291.
Legros, G., Havet, I., Bruce, N., Bonjour, S., Rijal, K., Takada, M., & Dora, C. (2009). The Energy Access Situation in Developing Countries: A Review Focusing on the Least Developed Countries and Sub-Saharan Africa. UNDP and World Health Organization. https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/energy-access-situation-in-developing-countries.pdf
Matsuki, J., Sasaki, T., Yoza, K., Sugiyama, J., Maeda, H., & Tokuyasu, K. (2019). One Pot Cooking of Rice Grains for Preparation of Rice-Gel Samples Using a Small-Scale Viscosity Analyzer: Small-scale Rice-gel Preparation from Grains. Journal of applied glycoscience, 66(4), 113-119. https://doi.org/10.5458/jag.jag.JAG-2019_0009
Naphon, P. (2014). Thermal Efficiency Enhancement of Domestic Cooking Pots. Asian Journal of Engineering and Technology, 2(5). https://www.ajouronline.com/index.php/AJET/article/view/1313
Phukasmas, P., & Songsermpong, S. (2021). Instant rice process development: Effect of rice cooking methods on the quality of jasmine instant rice dried by industrial microwave oven. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2021, 330-334. https://doi.org/10.15414/jmbfs.2019.9.2.330-334
Rather, T. A., Malik, M. A., & Dar, A. H. (2016). Physical, milling, cooking, and pasting characteristics of different rice varieties grown in the valley of Kashmir India. Cogent Food & Agriculture, 2(1), 1178694. https://doi.org/10.1080/23311932.2016.1178694
Shashidhar, V. V. (2020). Effect of using fins in cooking vessel to improve heat transfer rate. AIP Conference Proceedings, 2236(1), 030008. https://doi.org/10.1063/5.0006788
Shinde, Y. H., Amogha, V., Pandit, A. B., & Joshi, J. B. (2017). Kinetics of cooking of unsoaked and presoaked split peas (Cajanus cajan). Journal of Food Process Engineering, 40(5), e12527. https://doi.org/10.1111/jfpe.12527
Takeuchi, S., Maeda, M., Gomi, Y.-i., Fukuoka, M., & Watanabe, H. (1997). The change of moisture distribution in a rice grain during boiling as observed by NMR imaging. Journal of Food Engineering, 33(3), 281-297. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(97)00026-5
Vengadesan, E., & Senthil, R. (2021). Experimental investigation of the thermal performance of a box type solar cooker using a finned cooking vessel. Renewable Energy, 171, 431-446. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.02.130
Zamani, H., Mirzababaee, S. M., & Hashemian, S. M. (2019). An Experimental Study on the Effect of Thermal Shield on Energy Saving in Cooking Pot. Research and Innovation in Food Science and Technology, 7(4), 353-364. https://doi.org/10.22101/jrifst.2019.02.23.741
CAPTCHA Image
دوره 11، شماره 4
بهمن 1401
صفحه 383-396
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1401