بهینه یابی و تعیین خصوصیات فیلم ضد میکروبی حاصل از هیدروکلوئید دانه اسفرزه همراه با نایسین و EDTA با روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

چکیده

امروزه با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از بسته بندی بر اساس پلیمرهای مصنوعی، استفاده از تولید فیلم های خوراکی بر پایه بیوپلیمرهایی مانند پلی ساکاریدها، پروتئین ها و چربی ها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تمام ویژگی‌های مفید هیدروکلوئید دانه اسفرزه (PH)، هدف این مطالعه بررسی امکان تولید فیلم خوراکی زیست تخریب‌پذیر ضد میکروبی با استفاده از PH، گلیسرول (به عنوان نرم‌کننده)، نایسین و EDTA (به عنوان ضد میکروب) بود. فیلم ها با سطوح مختلف نایسین (0، 5000 و IU/g 10000) و EDTA (0، 15 و 30 درصد وزنی) تهیه شدند. قطر نواحی بازدارنده رشد باکتری‌‌ها به عنوان معیاری برای فعالیت ضد میکروبی فیلم در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که فیلم های حاوی نایسین و EDTA به طور قابل توجهی از فعالیت استافیلوکوکوس اورئوس (به عنوان یک باکتری گرم مثبت) و سالمونلا تیفی موریوم (به عنوان یک باکتری گرم منفی) جلوگیری می کنند. با افزایش غلظت نایسین و EDTA قدرت بازدارندگی فیلم در برابر رشد باکتری افزایش یافت. حداکثر مهار در غلظت IU/g 3416.03 نایسین و بالاترین غلظت EDTA (30 درصد) مشاهده شد. در نقطه بهینه منطقه بازداری شده از رشد برای استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی موریوم به ترتیب برابر 2/0±02/2 و 3/0±2/2 بود. خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم بهینه اندازه‌گیری و گزارش شد. با توجه به نتایج این مطالعه، این فیلم های ضد میکروبی زیست تخریب پذیر جدید می توانند به عنوان بسته بندی محصولات گوشتی پیشنهاد شوند..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 02 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1401