بهینه سازی نابودی میکروارگانیسم و بررسی تغییرات کیفی شیر بطری شده تحت تیمار پلاسمای سرد

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مکانیک بیوسیستم- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- مازندران

چکیده

در این مطالعه، یک سیستم پلاسمای تخلیه سطح شامل یک سیستم استوانه‌ای برای تیمار شیر درون بطری استفاده شد. تخلیه برق با فرکانس و ولتاژ مورد مطالعه به الکترود انجام شد. با کمک نرم‌افزار دیزاین اکسپرت و طرح اپتیمال فاکتوریل، تیمارهای بهینه سازی به دست آمدند. زمان نابودی میکروارگانیسم‌های Bacillus cereus، Bacillus Coagulans، Bacillus stearothermophilus، و Clostridium botulinum، ترکیبات تغذیه‌ای و یا بروز واکنش‌های شیمیایی، و میزان زمان غیر فعال‌سازی آنزیم‌های کاتالاز، فسفاتاز قلیایی، لیپاز، پراکسیداز، پروتئاز و زمان نابودی ترکیبات تغذیه‌ای آلبومین سرم گاوی، ایمنوگلوبولین‌ها، آلفا لاکتآلبومین، بتا لاکتآلبومین، لیزین و تیامین نیز به عنوان پاسخ در طرح دیزاین اکسپرت در نظر گرفته شدند. شبیه-سازی توسط نرم‌افزار کامسول a3/5 برای یک هندسه دو بعدی اجرا شد. نتایج نشان دادند Bacillus stearothermophilus بیشترین مقاومت در برابر اعمال پلاسمای سرد را داشته و بعد از آن سایر باکتری‌ها مقاومت نزدیکی از خود نشان داده‌اند. تغییرات دمای اولیه نسبت به تغییرات ولتاژ، اثر بیشتری بر میزان تولید گونه‌های فعال داشت. تحت تأثیر تیمار پلاسمای غیر حرارتی، زمان دناتوره شدن پروتئین‌ها و اسید آمینه مورد مطالعه تفاوت معناداری در سطح 5% دارد. در این بین، زمان غیر فعال شدن اسید آمینه لیزین از سایر موارد مطالعه شده در این بررسی، کمتر و پروتئین بتالاکتآلبومین از همه بیشتر بود. فناوری پلاسمای سرد می‌تواند به عنوان یک مداخله ضد میکروبی جدید برای غیرفعال کردن پاتوژن‌ها و بهبود ایمنی محصولات لبنی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 08 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1401