کلون کردن ژن پروکیموزین در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

در سال­‌های اخیر از یک طرف به دلیل افزایش حجم تولید شیر در جهان و از طرف دیگر به خاطر کاهش منابع طبیعی آنزیم رنین، تولید پنیر با استفاده از این آنزیم کاهش چشمگیری داشته است. تلاش‌های زیادی برای تولید این آنزیم به شکل نوترکیب صورت گرفته است. باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس استارتر طبیعی پنیر محسوب می‌شود و تولید پروکیموزین توسط این باکتری تحول بزرگی در صنعت شیر ایجاد خواهد کرد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است که ژن تولید کننده‌ی پروکیموزین بزی در باکتری لاکتوکوکس لاکتیس کلون گردد. برای این کار ژن پروکیموزین که قبلاً در پلاسمید 28-pET و در باکتری E. coli  سویه (BL21(DE3 کلون شده بود، توسط واکنشPCR  تکثیر و پس از جداسازی ژن در پلاسمید واسط pTZ57R  کلون و برای نگهداری بهتر به باکتری E. coli GM2163  منتقل شد. سپس ژن پروکیموزین از پلاسمید pTZ57R  بریده، در پلاسمید لاکتوباکتریاییpNG-410  کلون و برای تکثیر پلاسمید کلون شده به باکتری E.coli MC1061  منتقل شد. بعد از تکثیر، پلاسمید pNG-410  حامل ژن پروکیموزین از باکتری E. coli MC1061  جدا و به باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس سویه NZ9000  منتقل گردید. کلون‌های به دست آمده توالی یابی و از صحت ژن مورد نظر اطمینان حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

فرهنودی، ف. 1377. صنعت شیر. چاپ اول. انتشارات جهاد تحقیقات و آموزش تهران.
Anema, S G., Kim Lee, S. & Klostermeyer, H., 2007. Effect of pH at heat treatment on the hydrolysis of k-casein and the gelation of skim milk by chymosin, LWT, 40: 99–106.
Beresford, Tom P., Fitzsimons, A., Brennan, L. & Cogan, M., 2001. Recent advances in cheese microbiology. International Dairy Journal, 11: 259–274.
Chitpinityol, C. & Crabb, M., 1998. Chymosin and aspartic proteinases. Food Chemistry, 61: 395-418.
Eskandari, M., Hosseini, A. & Aminlari. M., 2008. Nucleotide sequence of cDNA encoding for preprochymosin in native goat. Iranian Journal of Veterinary Research, 9: 262-265.
Emtage, J. S., Angal, S., Doel, M. T., Harris, T. J. R., Jenkins,B., Lilley, G. & Lowe, P. A., 1983.  Synthesis of calf pro chymosin (prorennin) in Escherichia coli. Proceedings of the National Academy of Science of the USA, 80: 3671-3675.
Le loir, Y., Nouallie, S., Commissari, J., Bretigney, L., Gruss, A. & Langella, P., 2001. Signal peptide and propeptide optimization for heterologous protein secretion in Lactococcus lactis. Applied and Environmental Microbiology, 67: 4119–4127.
Mierau, I. & Kleerebezem, M., 2005. 10 years of the nisin-controlled gene expression system (NICE) in Lactococcus lactis. Applied Microbiology and Biotechnology, 68: 705-717.
Mierau, I., Leij, P., Swam, V., Blommestein, B. & Floris Esther, M., 2005. Industral scale production and purification of heterologous protein in Lactococcus lactis using the nisin controlled gene expression system NICE: The case of lysostaphin. Microbial Cell Factories, 1-9.
Mohanty, A.K., 1999. Bovine chymosin: production by rDNA technology and application in cheese manufacture. Biotechnology Advances, 17: 205 – 217.
Rai, M. & Padh, H., 2001. Expression systems for production of heterologous proteins. Current Science, 80: 1121-1128.
Terpe, K., 2006. Overview of bacterial expression systems for heterogonous protein production: from molecular and biochemical fundamentals to commercial systems. Applied Microbial Biotechnology, 72: 211–222.
Zhou, X., Fen Li, W., Xia Ma, G. & Jiang Pan, Y., 2006. The nisin-controlled gene expression system: Construction, Application and Improvements. Biotechnology Advances, 24: 285–295.
CAPTCHA Image
دوره 1، شماره 4
اسفند 1391
صفحه 273-282
  • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1390
  • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1391
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1391