مطالعه نحوه خشک شدن، سرعت باز آب‌پوشی و پارامترهای رنگ نخود ایرانی (Cicer arietinum) خشک شده در سطوح دمایی مختلف توسط خشک‌کن بستر جهنده

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این تحقیق نخود ایرانی سبز با استفاده از سیستم خشک‌کن بستر جهنده خشک گردید. فرآورده نهایی با نخود خشک شده توسط روش‌های آفتابی و لایه نازک از نظر توانایی باز آب‌پوشی، رنگ و سرعت خشک شدن مورد مقایسه قرار گرفت. خشک کردن در خشک‌کن بستر جهنده و لایه نازک در سه سطح دمایی 45، 60، 75 درجه سانتی‌گراد انجام پذیرفت و توانایی باز آب‌پوشی محصول خشک شده از طریق قرار دادن نمونه ها در آب مقطر به مدت 320 دقیقه در آون 30 درجه سانتی گراد صورت گرفت. نتایج نشان داد که سیستم خشک‌کن بستر جهنده طراحی شده قادر به خشک کردن نخود ایرانی با کیفیت رنگی و باز آب‌پوشی بالاتر و زمان کمتر می باشد؛ به طوری که زمان لازم برای خشک ‌کردن با روش آفتابی، لایه نازک در دمای 45 درجه سانتی‌گراد به ترتیب 570 و 555 دقیقه بود و این در حالی است که زمان لازم در خشک‌کن بستر جهنده در دمای مشابه، 315 دقیقه بود.

کلیدواژه‌ها

AOAC. 2002. Official Methods of analysis (17th ed.). Washington D.C. USA: Association of Official Analytical Chemists.
Abdul Salam, P., & Bhattacharya, S.C. 2006. A comparative hydrodynamic study of two types of spouted bed reactor designs. Chemical Engineering Science, 61: 1946 – 1957.
Alibas, I. 2007. Microwave air and combined microwave-air-drying parameters of pumpkinslices. LWT- Food Science and Technology, 40: 1445-1451.
Duarte, C.R., Olazar, M., Murata, V.V., & Barrozo, M.A.S. 2009. Numerical simulation and experimental study of fluid–particle flows in a spouted bed. Powder Technology, 188: 195–205.
Femenia, A., Bestard, M.J., Sanjuan, N., Rossello, C. & Mulet, A. 2000. Effect of rehydration temperature on the cell wall components of broccoli (Brassica oleracea L. Var. italica) plant tissues. Journal of Food Engineering, 46: 157-163.
Gryczka, O., Heinrich, S., Miteva, V., Deen, N.G., Kuipers, J.A.M., Jacob, M., & Mörl, L. 2008. Characterization of the pneumatic behavior of a novel spouted bed apparatus with two adjustable gas inlets. Chemical Engineering Science, 63: 791 – 814.
Kahyaoglu,L.N., Sahin, S., & Sumnu, G. 2010. Physical properties of parboiled wheat and bulgur produced using spouted bed and microwave assisted spouted bed drying. Journal of Food Engineering, 98: 159–169.
Markowski, M., Białobrzewski, I., & Modrzewska, A. 2010. Kinetics of spouted-bed drying of barley: Diffusivities for sphere and ellipsoid. Journal of Food Engineering, 96: 380–387.
Povrenovic, D., & Nedovic, V. (2010). Drying of immobilized yeast cells in a spouted bed dryer with a moving draft tube. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 16: 133−137.
Robbins, P.T., & Fryer, P.J. 2003. The spouted-bed roasting of barley: development of a predictive model for moisture and temperature. Journal of Food Engineering, 59: 199–208.
Wiriyaumpaiwong, S., Soponronnarit, S., & Prachayawarakorn, S. 2004. Comparative study of heating processes for full-fat soybeans. Journal of Food Engineering, 65: 371–382.
Yam, K.L., & Papadakis, S.E. 2004. A simple digital imaging method for measuring and analyzing color of food surfaces. Journal of Food Engineering, 61: 137-142.
CAPTCHA Image
دوره 4، شماره 1
اردیبهشت 1394
صفحه 87-96
  • تاریخ دریافت: 16 آذر 1392
  • تاریخ بازنگری: 19 دی 1393
  • تاریخ پذیرش: 27 دی 1393