بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره‌سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه شیمی مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

3 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانش آموخته دکترای گروه محیط زیست، دانشگاه پونا، هند

چکیده

آلفاآمینو ازت ازجمله ترکیبات موجود در چغندر قند است که در تولید شکر باعث افزایش مقدار ملاس می‌گردد. بنابراین بررسی علل افزایش آن دارای اهمیت تکنولوژیکی ویژه‌ای می‌باشد. برای این منظور اثر اندازه چغندرهای نمونه‌گیری شده از سه منطقه جغرافیایی مختلف (در چهار سطح درشت، متوسط، ریز و مخلوط) و ارتفاع ذخیره‌سازی چغندر در سیلو (در چهار سطح کف، یک متری، سه متری و پنج متری) روی میزان آلفاآمینو ازت چغندرهای ذخیره شده در سیلوهای کارخانه قند شیروان در مدت زمان هجده روز نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اندازه‌گیری میزان آلفاآمینو ازت با دستگاه بتالایزر نشان داد که بیشترین افزایش مقدارآلفاآمینو ازت متعلق به چغندرهای ریز است و مقدار آن بین 23/09 تا 29/7 درصد و کمترین آن متعلق به چغندرهای درشت ذخیره شده است که مقدار آن بین 11/83 تا 18/65 درصد قرار دارد. همچنین مشخص شد که مقدار آلفا آمینو ازت چغندرهای ذخیره شده در سطح سیلو دارای کمترین افزایش می‌باشد (10/91 تا 11/21 درصد) و بیشترین افزایش مقدار آلفا آمینو ازت متعلق به چغندرهایی است که در لایه‌‌های میانی سیلو و به خصوص در ارتفاع 3 متری نگهداری شده‌اند (20/32 تا 33/95 درصد).

کلیدواژه‌ها

بهزاد، خ.، مرتضوی، س.ع.، مظاهری تهرانی م.، و پورآذرنگ، ه. 1385. افزایش استحصال کارخانه‌های قند از طریق مدل‌سازی سطح نسبی چفندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها. مجله علوم و صنایع کشاورزی، 20 (7): 198-191.
بهزاد، خ.، شهیدی نوقابی، م.، مظاهری تهرانی، م.، مرتضوی، س.ع. و بهزاد، ر. 1393. بهینه‌سازی روش ذخیره‌سازی چغندر در سیلو برای کاهش فلور میکروبی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 45 (11): 111- 122.
Autorenkollektiv. 1984. Die zuckerherstellung verlag VEB Leipzig.
Buchholz, K., Maerlaender, B., Glattkowski, H., & Thieleke, K. 1995. Neue bewertung des technischen wertes von zuckerruben. 120: 113-121.
ICUMSA. 1994. The determination of the polarisation sugar beet by the the clarifying agent – official. In: International Connision for uniform methods as of sugar analysis: Methods Book, Metho GS6-3. Verlag Dr. A. Bartens, Berlin 1-3.
Jaggard, K., W., Clark, C.J.A, May M. J., Mc Cullagh, S., & Draycott, A. P. 1997. Changes in the weight and quality of sugarbeet (Beta Valgaris) roots in storage clamps on farms. Journal of Agricultural Science, 129: 287-301.
Kenter, C., & Hoffmann, C. 2004. Einfluss von trockenstress auf qualitaetsveraenderungen bei der Lagerung Von Zuckerrueben. Mitt. Ges pflanzenbauwiss, 16: 37-38.
Kenter, C., & Hoffmann, C. 2005. Lagerung and qualitaet von zuckerrueben welchen einfluss hat die sorte. Zuckerind, 51: 312-316.
Kenter, C., & Hoffmann, C. 2006. Qualitaetsveraenderuugen bei der Lagerung frostgeschaedigter Zuckerrueben in Abhaengigkeit Von Temperatur und sorte. Zuckerind 131 (2): 85-91.
Martin, S.S, Narum, J.A., & Chambers, K.H., 2001. Sugarbeet biochemical quality changes during pile storage. Part 2. Non-Sugar. Journal of Sugar Beet Research, 38: 173-188.
Poel, P.W.V, Schiwek, H., & Schwarz, T. 1998. Sugar technology beet and cane manufactures. Verlag Dr Albert Bartens, Berlin.
Poel, P.W.V, Schiweck H., Schwarz, T. 2000. Zuckertechnologie Rueben-und Rohrzucker-herstellung. Verlag Dr Albert Bartens, Berlin
Tschernjawskaja, L., & Chelemski, M. S. 1993. Vorausberechnung der Zuckerausbeute aus den Rueben in haltsstoffen. Zuckerind, 118 (8): 602-609.
Vajna, S. 1964. Zuckerruebenlagerung, Verlag Bartens, Berlin.
Schneider, F. 1968. Technologie des Zuckers. Zweite Auflage. Verlag M, H. Schaper Hannover.
Vukov, K. & Hangyāl, K. 1985. Sugar beet storage. Sugar Technology Reviews, 12, 143–265.
CAPTCHA Image
دوره 4، شماره 2
مرداد 1394
صفحه 143-152
  • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1393
  • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1393
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1393