ارزیابی تخلیص آفلاتوکسین‌ها از نمونه‌های فلفل با استفاده از ستون‌های مولتی فانکشنال و مقایسه آن با روش ستون‌های ایمونوافینیتی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج

چکیده

هدف از انجام این مطالعه مقایسه دو روش خالص‌سازی با استفاده از ستون‌های ایمینیوافینیتی و مولتی فانکشنال (مایکوسپ)، برای اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌های B1، B2، G1 و G2 توسط کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) در فلفل سیاه، فلفل سفید و فلفل قرمز بود.نمونه‌های فلفل سیاه، سفید و قرمز عاری از سم تهیه و با مقادیر 1، 5 و 10  نانوگرم بر گرم از هریک از سموم آلوده شدند. خالص‌سازی با استفاده از هر دو ستون ایمونوافینیتی و مایکوسپ انجام و مقدار بازیابی سم به هر دو روش اندازه‌گیری شد. شش نمونه فلفل نیز از بازار تهیه و آفلاتوکسین‌ها در هر 6 نمونه به هر دو روش خالص‌سازی و اندازه‌گیری شدند. داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد. بازیابی سموم با استفاده از ستون ایمونوافینیتی در محدوده 6/6 ±69/8 برای سم G2 و 5/7±101/5 برای سم B1 بود. برای ستون مایکوسپ نیز مقادیر بازیابی بین 3/4±70/9 برای سم G2 و 8/8±97/0  برای سم B1 بود. بررسی آماری نشان داد اختلاف معنی‌داری بین مقادیر بازیابی و سموم اندازه‌گیری شده در نمونه‌های حقیقی با هر دو روش وجود نداشته و هر دو روش نیز از کارآیی کافی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

سالاری، ر.، حبیبی نجفی، م.، بروشکی، م.، مرتضوی، س.ع. و فتحی نجفی، م. 1390. مقایسه دو روش ELISA و HPLC در تعیین آفلاتوکسین B1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی. نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، 21 (4): 481 تا 491.
Ali, S. 2014. Detection of Aflatoxins- a Critical Review. Global Journal for Research Analysis, 3: 2277-8160.
Akiyama, H., Goda, Y., Tanaka, T. & Toyoda, M. 2001. Determination of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in spices using a multifunctional column clean-up. Journal of Chromatography A, 932: 153–157
Chen, C.Y., Li, W.G. & Peng, K.Y. 2005. Determination of aflatoxin M1 in milk and milk powder using high-flow solid-phase extraction and liquid chromatography tandem mass spectrometry. Agriculture Food Chemistry, 53: 8474-8480.
Cho, S.H., Lee, C.H., Jang, M.R., Son, Y.W., Lee, S.M., Choi, I.S., 2008. Aflatoxin contamination in spices and processed spice products commercialized in Korea. Food Chemistry, 107: 1283-1288.
Colak, H., Bingol, E.B., Hampikyan, H., & Nazli, B. 2006. Determination of aflatoxin contamination in red-scaled, red and black pepper by ELISA and HPLC. Journal of Food and Drug Analaysis, 14: 292–296.
European Commission. 2002. Commission Regulation (EC) No. 472/2002. Official Journal of the European Communities, 45:42–44.
European Commission. 2006. Commission Regulation (EC) No. 401/2006. Official Journal of the European Communities, L70:20–21.
Fazekas B, Tar A & Kovacs M. 2005. Aflatoxin and ochratoxin: a content of spices in Hungary. Food Additives and Contaminants, 22: 856–863.
Hong, L.S., Mohd Yusof, N.I. & Ling, H.M. 2010. Determination of Aflatoxins B1 and B2 in Peanuts and Corn Based Products. Sains Malaysiana, 39: 731–735.
Jalili, M., Jinap, S. & Adzahan, N. 2010. Effect of gamma radiation on reduction of mycotoxins in black pepper. Food Control, 21: 1388–1393.
Jalili, M., & Jinap, S. 2012. Natural occurrence of aflatoxins and ochratoxin A in commercial dried chili, Food Control, 24: 160–164, 2012.
Khayoon, W.S., Saad, B., Lee, T.P. & Salleh, B. 2012. High performance liquid chromatographic determination of aflatoxins in chilli, peanut and rice using silica based monolithic column. Food Chemistry, 133: 489–496.
Odhav, B. & Naicker, V. 2002. Mycotoxins in South African traditionally brewed beers. Food Additives and Contaminants, 19: 55–61.
Riordan, M.J. & Wilkinson, M.G. 2008. A survey of the incidence and level of aflatoxin contamination in a range of imported spice preparations on the Irish retail market. Food Chemistry, 107: 1429-1435.
Shephard, G.S. 2009. Aflatoxin analysis at the beginning of the twenty-first century. Analytical & Bioanalalytical Chemistry, 395: 1215–1224.
Turner, N.W., Subrahmanyam, S. & Piletsky, S.A. 2009. Analytical methods for determination of mycotoxins: a review. Analytical Chimica Acta. 632: 168-180
Wacoo, A.P., Wendiro, D., Vuzi P.C. & Hawumba, J.F. 2014 Methods for Detection of Aflatoxins in Agricultural Food Crops. Journal of Applied Chemistry, 2014: 1-15.
Yilmaz, I. & Aluc, M. 2014.  Determination of aflatoxin levels in Cashew on Turkish markets. Short communication, Food Table, 321-323.
Zheng, Z., Hanneken, J., Houchins, D., King, R. S., Lee, P. & Richard, J.L. 2005. Validation of an ELISA test kit for the detection of ochratoxin A in several food commodities by comparison with HPLC. Mycopathologia 159: 265–72.
Zinedine, A., Brera, C., Elakhdari, S., Catano, C., Debegnach, F., Angelini, S., De Santis, B., Faid, M., Benlemlih, M., Minardi, V. & Miraglia, M. 2006. Natural occurrence of mycotoxins in cereals and spices commercialized in Morocco. Food Control, 17: 868–874.
CAPTCHA Image
دوره 4، شماره 3
آذر 1394
صفحه 209-218
  • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1393
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1394
  • تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1394