تهیه نانوامولسیون‌های حامل ویتامین A پالمیتات به روش خودبه‌خودی: بررسی تأثیر سورفاکتانت و فاز روغنی بر اندازۀ قطرات و پایداری

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار مرکز تحقیقات دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

تولید خودبه‌خودی امولسیون یکی از روش های کم‌انرژی در تولید انواع نانو‌امولسیون است و در نتیجه تیتراسیون فاز روغنی حاوی سورفاکتانت هیدروفیل در فاز آبی رخ می‌دهد. از این سیستم در درون‌پوشانی ترکیبات آب‌گریز غذا- دارو مانند انواع ویتامین‌های محلول در چربی می‌توان استفاده کرد. در این تحقیق نانوامولسیون‌های حاوی ویتامین A به روش کم‌انرژی تشکیل خودبه‌خودی امولسیون با به‌کارگیری سورفاکتانت‌های غیریونی مختلف ( تویین 20، 21، 40، 80 و 85 و نسبت 1:1 تویین 85: تویین 20)؛ نسبت‌های مختلف سورفاکتانت و فاز روغنی در سیستم (SER وSOR ) و غلظت‌های متفاوت ویتامین A در سیستم (0/03 و 0/06 و 0/09 درصد)، انواع مختلف فاز روغنی حامل (روغن سویا، نارگیل، ذرت، اکتیل اکتانیت و میگلیول 812) تولید گردیدند تا بتوان به فرمولاسیون بهینه از این نانوامولسیون دست پیدا کرد. آزمون پایداری اندازه ذرات در دمای محیط نیز برای تعیین خواص فیزیکوشیمیایی نانوامولسیون‌ها انجام شد. فرمولاسیون 15 درصد SER و 150 درصد SOR با استفاده از تویین 80 و محلول 3 درصد ویتامین A در میگلیول 812 دارای کمترین اندازۀ ذرات (76 نانومتر) با توزیع اندازه ذرات باریک و تک‌مد بود که در طی مدت زمان نگهداری (3 ماه) در دمای 25 درجه سانتی‌گراد از نظر اندازه ذرات پایدار بود.

کلیدواژه‌ها

قنبرزاده، ب.، 1392. شیمی و فیزیک سیستم‌های کلوئیدی و محلول‌های بیوپلیمری غذایی. مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف. صفحات 20-40.
مساح، م. 1392. بررسی ویژگی‌های کلوئیدی نانوامولسیون‌های حاوی آلفاتوکوفرول تولید شده با استفاده از روش کم‌انرژی بر پایه سورفاکتانت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
نیک نیا، ن.، قنبرزاده، ب.، همیشه‌کار، ح.، رضایی مکرم، ر. 1392. تهیه و ارزیابی نانوامولسیون‌های خوراکی ویتامین E. با روش خودبه‌خودی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 8 (4): 65-51.
Anton, N., & Vandamme, T. 2009. The universality of low-energy nano-emulsification. International Journal Pharmaceutical, 377: 142-147.
Benoit, J.P., Couvreur, P., Devissague,t J.P., Fessi, H., Puisieux, F., & Roblot- Treupel L. (1986). Les formes vectoris!ees ou "a distribution modul!ee, nouveaux syst"emes d’administration des m!edicaments. Journal Pharmaceutical Belgian, 41: 319–29.
Bouchemal, K., Brianc, S., & Fessi, H. 2004. Nano-emulsion formulation using spontaneous emulsification: Solvent, oil and surfactant optimisation. International Journal of Pharmaceutics, 280 (1–2): 241–251.
Carlotti, M. E., Sapino, S., Trotta, M., Battaglia, L., Vione, D., & Pelizzetti, E. 2005. Photostability and stability over time of retinyl palmitate in an O/W emulsion and in SLN introduced in the emulsion. Journal of Dispersion Science and Technology, 26 (2): 125-138.
De Vost, P., Faas, M.M., Spasojevic, M. & Sikkema, J. 2010. Encapsulation for preservation of functionality and targeted delivery of bioactive food components. International Dairy Journal. 20 (4): 292–302.
Fathi, M., Mozafari, M.R., & Mohebbi, M. 2012. Nanoencapsulation of food ingredients using lipid based delivery systems. Trends in Food Science and Technology, 23: 13-27.
Hamishehkar H., Emami J., Rouholamini Najafabadi A., Gilani K., Minaiyan M., Mahdavi H., & Nokhodchi A. 2009. The effect of formulation variables on the characteristics of insulin-loaded poly (lactic-co-glycolic acid) microspheres prepared by a single phase oil in oil solvent evaporation method. Colloid Surface B, 74: 340–349.
Horn, D., & Rieger, J. 2001. Organic nanoparticles in the aqueous phase–theory, experiment, and use. Angewandte Chemie International Edition, 40: 4330-4361.
Hu, F. Q., Jiang, S. P., Du, Y. Z., Yuan, H., Ye, Y. Q., & Zeng, S. 2005. Preparation and characterization of stearic acid nanostructured lipid carriers by solvent diffusion method in an aqueous system. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 45 (3-4): 167-173.
Jafari, S.M., Assadpoor, E., & Bhandari, B. 2008. Re-coalescence of emulsion droplets during high-energy emulsification. Food Hydrocolloids, 22 (7): 1191–1202.
Komaiko, J., & McClements, D.J. 2014. Optimization of isothermal low-energy nanoemulsion formation: Hydrocarbon oil, non-ionic surfactant, and water systems. Journal of Colloid and Interface Science, 425: 59–66.
Lee, S., & D.J., McClements. 2010. Fabrication of protein- stabilized nanoemulsios using a combind homogenization and amphiphilic solvent dissolution/evaporation approach. Food Hydrocolloids, 24: 560-569.
Li, Y., Zheng, J., & McClements, D.J. 2012. Nanoemulsion-based delivery systems for poorly water-soluble bioactive compounds: Influence of formulation parameters on poly methoxy flavone crystallization. Food Hydrocolloids, 27: 517-528.
Ostertag, T., Weiss, J., & McClements, D.J. 2012. Low-energy formation of edible nanoemulsions: Factors influencing droplet size produced by emulsion phase inversion. Journal of Colloid and Interface Science, 388 (1): 95-102.
Pardo, G.D., & McClements, D.J. 2014. Resveratrol encapsulation: designing delivery systems to overcome solubility, stability and bioavailability issues. Trends in Food Science & Technology, 38 (2): 88-103.
Piorkowski, D.T., & McClements, D.J. 2014. Beverage emulsions: Recent developments in formulation, production, and applications. Food Hydrocolloids, 42 (1): 5-41.
Pouton, C. W. 1997. Formulation of self-emulsifying drug delivery systems. Advanced Drug Delivery Reviews, 25: 47-5.
Rao, R., & McClements, D.J. 2012. Food-grade microemulsions and nanoemulsions: Role of oil phase composition on formation and stability. Food Hydrocolloids, 29: 326-334.
Saberi, A.M., Fang, Y., & McClements, D.J. 2013. Fabrication of vitamin E-enriched nanoemulsions: Factors affecting particle size using spontaneous emulsification. Journal of Colloid and Interface Science, 391: 95–102.
Sagalowicz, L., & Leser, M. 2010. Delivery systems for liquid food products. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 15 (1-2): 61-72.
Silva, H.D., Cerqueira, M.A., & Vicente. 2011. Nanoemulsions for food applications: development and characterization. Food Bioprocess Technology, 5: 854- 867.
Sood, S., & Gowthamarajan, K.J.K. 2014. Optimization of curcumin nanoemulsion for intranasal delivery using design of experiment and its toxicity assessment. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 113: 330– 337.
Wakerly, M.W., Pouton, C.W., Meakin, B.J., & Morton, F.S. 1986. Self-emulsification of vegetable oil-non-ionic surfactant mixtures. Scamehron, J.F. Phenomena in mixed surfacyan systems. ACS Publications. pp. 242-255.
Wulff-Perez, A., Torcello-Gomez, M.J., & Rodrıguez, M. 2009. Stability of emulsions for parenteral feeding: Preparation and characterization of o/w nanoemulsions with natural oils and Pluronic f68 as surfactant. Food Hydrocolloids, 23: 1096–1102.
Yang, Y., & McClements, D.J. 2013. Encapsulation of vitamin E in edible emulsions fabricated using a natural surfactant. Food Hydrocolloids, 30: 712-720.
Yang, Y., Marshal-Breton, C.H., Leser, M.E., Sher, A.A., & McClements, D.J., 2012. Fabrication of ultrafine edible emulsions: comparison of high-energy and low-energy homogenization methods. Food Hydrocolloids, 29: 398- 406.
CAPTCHA Image
دوره 4، شماره 4
بهمن 1394
صفحه 299-314
  • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1383
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1394
  • تاریخ پذیرش: 17 آبان 1394