تعیین میانگین مساحت چغندرقند با استفاده از روش پردازش تصویر دیجیتال و بررسی همبستگی آن با فاکتورهای کیفیت تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصویر، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چغندرقند به عنوان یک گیاه صنعتی و استراتژیک، یکی از اصلی‌ترین منابع تولید شکر در ایران و جهان محسوب می‌شود. تحقیق حاضر در طول یک دوره بهره‌برداری در سال 1392 بر روی چغندرهای قند ارسالی به کارخانه قند همدان صورت گرفت. تصاویری از سطح چغندرهای نمونه‌گیری شده با استفاده از یک دستگاه پویشگر رومیزی تهیه و به کمک الگوریتم طراحی‌شده در نرم‌افزار متلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مساحت سطح نمونه‌ها تعیین گردید. سپس آزمون‌های فیزیکوشیمیایی به منظور اندازه‌گیری برخی فاکتورهای مرتبط با کیفیت محصول مانند درصد قند، نیتروژن مضره، سدیم و پتاسیم موجود در ریشه‌ها انجام شد. مساحت سطح چغندرهای قند با فاکتورهایی همچون درصد قند ناخالص (0/696- =R2)، درصد قند خالص (0/724 - =R2)، ضریب استحصال شکر (0/679-=R2) و قند ملاس (0/459= R2) دارای همبستگی معنی‌دار بود. با توجه به یافته‌های این تحقیق، می‌توان نتیجه گرفت که کاهش عیار و افزایش میزان ناخالصی‌ها در چغندرهای قند، متناسب با میانگین مساحت چغندر بوده و با افزایش اندازه و در نتیجه افزایش سطح چغندرقند، میزان عیار کاهش و ناخالصی‌های موجود افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

احمدی مقدم، پ.، حداد درفشی، م.ع. و شایسته، م. 1388. تخمین آزمایشگاهی وضعیت نیتروژن برگ چغندرقند با استفاده از پردازش تصاویر رنگی. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، 19(1):199-189.
بهزاد، ر.، بهزاد، خ.، مظاهری‌تهرانی، م. و شهیدی نوقابی، م. 1389. عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره‌سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیم. نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، 6(2):83-77.
بهزاد، خ.، مرتضوی، س.ع.، مظاهری‌تهرانی، م. و پورآذرنگ، ه. 1385. افزایش استحصال کارخانه‌های قند از طریـق مدل‌سازی سـطح نسـبی چغندرقند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها. مجله علوم و صنایع کشاورزی، 20(7):191-198.
نوقابی عبداللهیان، م.، شیخ الاسلامی.ر. و بابایی. ب. 1384. اصطلاحات و تعاریف کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند، اختصارات فنی. مجله چغندرقند، 21(1):104-101.
کوک دی. ا. و اسکاتآر. کی. 1377. چغندرقند از علم تا عمل. ترجمه: اعضای هیأت علمـــی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند.نشر علوم کشاورزی، 656 صفحه.
Abdollahian-Noghabi, M. 1999. Ecophysiologyof sugar beet cultivars and weed species subjected to water deficiency stress (Doctoral dissertation, University of Reading).
Asadi, M. 2007. Beet-sugar handbook: John Wiley & Sons.
Bahrami, M.E., & Honarvar, M. 2015. Measurement of Morphological Characteristics of Raw Cane Sugar Crystals Using Digital Image Analysis. Journal of Food Biosciences and Technology, 5(2):11-18.
Bovi, M.L.A., & Spiering, S.H. 2002. Estimating peach palm fruit surface area using allometric relationships. Scientia Agricola, 59(4):717-721.
Clarke, J.M., Richards, R.A., & Condon, A.G. 1991. Effect of drought stress on residual transpiration and its relationship with water use of wheat. Canadian Journal of Plant Science, 71(3):695-702
Cuddihy, J.A., Porro, M.E., & Rauh, J.S. 2001. The presence of total polysaccharides in sugar production and methods for reducing their negative effects. Journal of the American Society of Sugar cane Technologist, 21:73-91.
Du, C.J., & Sun, D.W. 2004. Recent developments in the applications of image processing techniques for food quality evaluation. Trends in Food Science & Technology, 15(5):230-249.
Faria, N., Pons, M.N., de Azevedo, S.F., Rocha, F.A., & Vivier, H. 2003.  Quantification of the morphology of sucrose crystals by image analysis. Powder Technology, 133(1):54-67.
Gonzalez, R.C., & Woods, R.E. 2002. Digital Image Processing. Singapore: Pearson Education.
Hein, H., Pollach, G., & Haluschan, M. 1995. Ueberlegungzur Bestimmung Von saccharoseverlustenbei der lageung Von zuckerruben. Zuckerind. Nr.4. S 289-293.
Kenter, C., & Hoffmann, C. 2006. Qualitaets Veraenderuugenbei der Lagerung frostgeschaedigter Zuckerrueben in Abhaengigkeit Von Temperatur und sorte. Zuckerind 131 Nr. 2,85-91.
Tschernjawskaja, L.I., & Chelemski, M.S. 1993. Vorausberechnung der Zuckerausbeuteaus den Ruebeninhaltsstoffen. Zuckerindustrie.
Wu, D., & Sun, D.W. 2013.Colour measurements by computer vision for food quality control–A review. Trends in Food Science & Technology, 29(1):5-20.
Wu, Y., Lin, Q., Chen, Z., Wu, W., & Xiao, H. 2012. Fractal analysis of the retrogradation of rice starch by digital image processing. Journal of Food Engineering, 109(1):182-187.
Williams, L., & Martinson, T.E. 2003. Nondestructive leaf area estimation of ‘Niagara’and ‘DeChaunac’grapevines. ScientiaHorticulturae, 98(4):493-498.
CAPTCHA Image
دوره 5، شماره 1
خرداد 1395
صفحه 15-26
  • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 28 مهر 1394
  • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1394