پیش تغلیظ و اندازه‌گیری برلینت‌گرین در آب‌های پرورش ماهی با روش میکرواستخراج تشکیل حلال در محل بر پایۀ مایعات یونی همراه با اسپکتروفوتومتری فرابنفش - مرئی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

برلینت‌گرین جزء رنگدانه‌های سمی بوده و برای گونه‌های مختلف آبزی مضر است و به راحتی در بافتهای ماهی جذب می‌شود. مصرف گوشت این ماهی‌ها، عوارضی همچون تهوع و استفراغ در دوز پایین و سرطان‌های گوارشی در دوز بالا خواهد داشت. در این تحقیق با استفاده از روش میکرواستخراج بر پایۀ تشکیل حلال در محل، مقدار برلینت‌گرین در آب‌های پرورش ماهی توسط اسپکتروفوتومتری فرابنش-مرئی تعیین گردید. در این تکنیک از حلال اسخراج مایع یونی استفاده شد. مقدار 127 میلی‌گرم از سدیم هگزافلوئوروفسفات به محلول نمونه حاوی مقدار 70 میلی‌گرم از 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیوم تترافلوئوروبورات اضافه شد. یک محلول ابری در‌نتیجۀ تشکیل قطرات 1-هگزیل 3-متیل ایمیدازولیوم هگزافلوئوروفسفات تشکیل گردید. بعد از سانتریفوژ کردن، قطرات ریز فاز استخراج‌کننده در ته لولۀ سانتریفوژ ته‌نشین گردید. بعد از رقیق‌سازی فاز استخراج شده با اتانول، جذب برلینت‌گرین با استفاده از میکروسل و دستگاه اسپکتروفوتومتری فرابنفش-مرئی اندازه‌گیری شد. پس از بهینه‌سازی پارامترهای مختلف، حد تشخیص 0/1 میکروگرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی 3/3 و فاکتور غنی‌سازی 70 درصد به‌ دست آمد.

کلیدواژه‌ها

Anderson, J.L., Armstrong, D.W., & Wei, G.T. 2006. Ionic liquids in analytical chemistry. Analytical Chemistry, 78(9):2892-2902.
Andersen, W.C., Turnipseed, S.B., Karbiwnyk, C.M., Lee, R.H., Clark, S.B., Rowe, W.D., Madson, M.R., & Miller, K.E. 2009. Multiresidue method for the triphenylmethane dyes in fish: Malachite green, crystal (gentian) violet, and brilliant green. Analytical Chimica Acta, 637(1-2):279-289.
Baghdadi, M., & Shemirani, F. 2009.  In situ solvent formation microextraction based on ionic liquids: A novel sample preparation technique for determination of inorganic species in saline solutions. Analytica Chimica Acta, 634(2):186-191.
Baker, G.A., Baker, S.N., Pandey, S., & Bright, F.V. 2005. An analytical view of ionic liquids. Analyst, 130(6):800-808.
Berthod, A., Ruiz-Ángel, M.J., & Carda-Broch, S. 2008. Ionic liquids in separation techniques. Journal of Chromatography A, 1184(1-2):6-18.
Es’haghi, Z., Ahmadi-Kalateh Khooni, M., & Heidari, T. 2011. Determination of brilliant green from fish pond water using carbon nanotube assisted pseudo-stir bar solid/liquid microextraction combined with UV–vis spectroscopy–diode array detection. Spectrochimica Acta Part A: Moleculer and Boimolecular Spectroscopy, 79(3):603-607.
Ghaedi, M., Hossainian, H., Montazerozohori, M., Shokrollahi, A., Shojaipour, F., Soylak, M., & Purkait, M.K. 2011. A novel acorn based adsorbent for the removal of brilliant green. Desalination, 281:226-233.
Ghaedi, M., Negintaji, G., karimi, H., & Marahel, F. 2014. Solid phase extraction and removal of brilliant green dye on zinc oxide nanoparticles loaded on activated carbon: New kinetic model and thermodynamic evaluation. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(4):1444-1452.
Kumar, R., & Barakat, M.A. 2013. Decolourization of hazardous brilliant green from aqueous solution using binary oxidized cactus fruit peel. Chemical Engineering Journal, 226:377-383.
Mohammad Zadeh Kakhki, R., & Heydari, S. 2014. A simple conductometric method for trace level determination of brilliant green in water based on β-cyclodextrin and silver nitrate and determination of their thermodynamic parameters. Arabian Journal of Chemistry, 7(6):1086-1090.
Tavallali, H., & Ostovar, M. 2009. Trace spectrophotometric determination of brilliant green in fish farming water samples. International Journal of ChemTech Research, 1(2):199-203.
Tavlieva, M.P., Genieva, S.D., Georgieva, V.G., & Vlaev, L.T. 2013. Kinetic study of brilliant green adsorption from aqueous solution onto white rice husk ash. Journal of Colloid and Interface Science, 409:112-122. 
Tufail Shah, A., Imran Din, M., Nausheen Kanwal, F., & Latif Mirza, M. 2015. Direct synthesis of mesoporous molecular sieves of Ni-SBA-16 by internal pH adjustment method and its performance for adsorption of toxic brilliant green dye. Arabian Journal of Chemistry, 8(4):579-586.
CAPTCHA Image
دوره 5، شماره 2
شهریور 1395
صفحه 131-140
  • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1394
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1394