تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلومین جهت کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط In Vitro

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی،گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

2 استادیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 استادیار، مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مشهد

چکیده

در این پژوهش، توانایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه PTCC5052 در جذب آفلاتوکسین M1 مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور افزایش عملکرد مخمر در محیط واکنش، مخمر تحت فرایند تثبیت سلولی برحامل سرامیکی از جنس آلومین قرار گرفت و فرایند تثبیت مخمر روی آلومین بررسی شد. نتایج نشان داد، تثبیت مخمر زنده روی سرامیک آلومین بهتر صورت پذیرفت (0/05>P). سپس محلول آفلاتوکسین  M1 با غلظت 0/2 میکروگرم در کیلوگرم در زمان‌های 5، 10 و 20 دقیقه از روی بستر سرامیکی آلومین حاوی مخمر تثبیت‌شده (به دو روش زنده و غیرزنده) عبور داده شد. نتایج نشان داد میزان باقی‌مانده آفلاتوکسین  M1 در محلول پس از گذشت زمان 20 دقیقه سیرکولاسیون حداقل بوده و حداکثر مقدار این کاهش در میزان آفلاتوکسین M1 موجود به 75 درصد رسید. بستر آلومین حاوی مخمر تثبیت‌شده به‌صورت زنده درمقایسه با آلومین حاوی مخمر تثبیت‌شده به‌صورت غیرزنده، آفلاتوکسین M1 محلول را به‌طور معنی‌داری کاهش داد. نتایج این پژوهش نشان داد سرامیک آلومین می‌تواند به‌عنوان یک بستر مناسب جهت تثبیت مخمر به‌منظور حذف آفلاتوکسین مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

سازمان ملی استاندارد ایران. 1388. خوراک انسان دام، بیشینه رواداری مایکوتوکسین‌ها ، استاندارد ملی ایران، شماره 5925، اصلاحیه.
سازمان ملی استاندارد ایران. 1390. شیر و فراورده‌های آن، اندازه‌گیری آفلاتوکسین  M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، استاندارد ملی ایران، شماره 7133، تجدیدنظر اول.
Azab, R.M., Tawakkol, W.M., Hamad, A.R.M., Abou-Elmagd, M.K., El -Agrab, H.M., & Refai, M.K. 2005. Detection and estimation of aflatoxin B1 in feeds and its biodegradation by bacteria and fungi. Egypt Journal of Natural Toxins, 2:20-39.
Beshay, U., Hesham, E., Ismail, I., & Moavad, H. 2011. β-glucanase by a recombinant strain of Escherichia coli immobilized in different matrices. Polish Journal of Microbiology, 2:133–138.
Corassin, C., Bovo, F., Rosim, H., & Oliveira, R. E. 2012. Efficiency of Saccharomyces cerevisiae and lactic acid bacteria strains to bind aflatoxin M1 in UHT skim milk. Food Control, 31:80-83.
Elgerbi, A.M., Aidoo, K.E., Candlish, A.A.G., & Williams. A. G. 2006. Effects of lactic acid bacteria and bifidobacteria on levels of aflatoxin M1 in milk and phosphate‌ buffer. Milch wissenschaft, 61(2):197-199.
Fallah, a., jafari, T., Fallah, A., & Rahnama, M., 2009. Determination of aflatoxin M1 levels in Iranian white and cream cheese. Food and Chemical Toxicology, 47 (8):1872-1873.
Hamdy, M., Kim, K.K., & Rudtke, C.A. 1990. Continuous ethanol production by yeast immobilized on to channeled Alumina beads .journal of Biomass, 21:189-206.
Janiszyn,z ., Dziuba, E., Boruczkowski, T., Chmielewsk, J., Kawa-Rygielska, J., & Rosiek, G. 2007. Ethanol fermentation with yeast cell immobilized on grains of porous ceramic sinter. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 57:245-250.
Kabak, B., & Var, I. 2008. Factors affecting the removal of aflatoxin M1 from food model by Lactobacillus and Bifidobacterium strains. Journal of Environmental Science and Health B. 43 (7):-617-624.
karimi, A. 2009. Decolorization of Maxilon-Red by Kissiris Immobilized Phanerochaete Chrysosporium in a Trickle-Bed Bioreactor-Involvement of Ligninolytic Enzymes
Kourkoutas,Y., Bekatoroua, A., Banat, I.M., Marchantb, R., & Koutinas, A.A. 2004. Immobilization technologies and support materials suitable in alcohol beverages production: a review. Food Microbiology, 21:377–39.
Moss, M. O. 1998. Economic importance of mycotoxins. J. Appl. Microbiol, 84:62–76.
Navarro, j.m., & Durand, G. 1997. Modification of Yeast Metabolism by Immobilization on to Porous Glass. European Journal of Applied Microbiology, 4:243-254.
Oveisi, M.R., Janat, B., sadeghi,N., Hajimahmoodi, & M., Nikzad,a., 2007. Presence of aflatoxin M1 in milk and infant milk products in Tehran, Iran. Food Control, 18 (10):1216–1218.
Pereira, A.P., Mendes-Ferreira, A., Oliveira, J.M., Estevinho, L.M., & Mendes, A. 2013. Effect of Saccharomyces cerevisiae cells immobilization on mead Production. Journal of Food Science and Technology, 56:21-30.
Rapoport, A,. Borovikova, D., Kokina, A., Patmalnieks, A., Polyak, N., Pavlovska, L., Mezinskis, G., & Dekhtyar, Y., 2011. Immobilization of yeast cells on the surface of hydroxyapatite ceramics Process Biochemistry, 46:665–670.
Razzaghi-Abyaneh, M. 2013. Aflatoxins , Recent Advances and Future Prospects, Iva Simcic, http://dx.doi.org/10.57772/2500.
Rahaie, S., Emam-jomeh, Z.S., Razavi1, H., & Mazaheri, M. 2010. Immobilized Saccharomyces Cerevisiae as a potential Aflatoxin decontamination agent in Pistachio nuts. Brazilian Journal of Microbiology, 41:82-90.
Shahin, A.A.M. 2007. Removal of aflatoxin B1 from contaminated liquid media by dairy lactic acid bacteria. International Journal of Agriculture and Biology, 9(1):71-75.
Shetty, P.H. & Jespersen, L. 2006. Saccharomyces cervisiae and lactic acid bacteria as potential mycotoxin decontaminating agents. Trends in Food Science and Technology, 17:48-55.
Webber, A., Hettiarachchy, N.S., webber, D., Sivarooban, T., & Horax, R. 2014. Heat-Stabilized Defatted Rice Bran (HDRB) as an Alternative Growth Medium for Saccharomyces cerevisiae. Journal of Food and Nutrition, 1:1-6.
CAPTCHA Image
دوره 5، شماره 3
آذر 1395
صفحه 315-324
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1395
  • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 تیر 1395