جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی اثر ضدقارچی جدایه‌های لاکتیکی غالب خمیرترش‌های سبوس گندم و سبوس برنج

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذایی، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات سلامت غلات، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 دانش‌آموختۀ دکتری تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

5 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

خمیرترش، اکوسیستم تخمیری مناسبی برای جداسازی باکتری‌های اسیدلاکتیک با اثرات ضدقارچی محسوب می‌شود. در این پژوهش، ابتدا جدایه‌های لاکتیکی غالب خمیرترش‌های سبوس برنج و سبوس گندم به روش مولکولی شناسایی شدند سپس فعالیت ضدقارچی این جدایه‌ها و پالیدۀ کشت حاصل از فازهای رشد لگاریتمی و سکون آنها به‌ترتیب براساس روش‌های کشت دولایه و لکه‌گذاری اسپور قارچ در برابر آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس نایجر مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج توالی‌یابی محصولات PCR، لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم در خمیرترش سبوس گندم و پدیوکوکوس پنتازاسئوس در خمیرترش سبوس برنج به‌عنوان جدایۀ لاکتیکی غالب شناسایی شدند. نتایج حاصل از کشت دولایه نیز قابلیت بازدارندگی هر دو جدایۀ لاکتیکی از رشد شاخص‌های قارچی را در مقایسه با نمونۀ کنترل تأیید نمود. علاوه‌بر این، تأثیر بازدارندۀ هر دو جدایۀ لاکتیکی بر علیه آسپرژیلوس فلاووس به شکل معنی‌داری بیشتر از آسپرژیلوس نایجر بود (0/05>P). همچنین تأثیر بازدارندۀ پالیده‌های کشت فاز لگاریتمی و سکون هر جدایۀ لاکتیکی علیه آسپرژیلوس فلاووس، به شکل معنی­‌داری متفاوت بود اما اثر بازدارندگی پالیدۀ کشت حاصل از فاز سکون لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و فاز لگاریتمی پدیوکوکوس پنتازاسئوس بر این قارچ، تفاوت معنی­‌داری نداشت (0/05<P). تأثیر بازدارندۀ پالیدۀ کشت حاصل از فازهای رشد لگاریتمی و سکون این دو جدایۀ لاکتیکی بر علیه آسپرژیلوس نایجر نیز با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند (0/05<P).

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، م.، صادقی، ع.، و صادقی، ب. 1396. رابطۀ فیلوژنتیکی و خصوصیات پروبیوتیکی جدایه‌های لاکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو. میکروب‌شناسی مواد غذایی، 4(6): 70-57.
خراسانچی، ن.، پیغمبردوست، ه.، گلشن‌تفتی، ا.، حجازی، م. و رأفت، ع. 1390. ارزیابی قابلیت خمیرترش مایع حاوی آغازگرهای لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری در جلوگیری از فساد قارچی نان. پژوهش‌های صنایع غذایی، 21(3): 400-391.
خشایی، م.، صادقی، ع.، خمیری، م.، کاشانی‌نژاد، م. و صادقی ماهونک، ع. 1396. ارزیابی خواص ضدمیکروبی پدیوکوکوس استیلسی جداشده از خمیرترش آرد کامل جو. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 12(3): 98-89.
صادقی، ع.، ابراهیمی، م. و رئیسی، م. 1394. ارزیابی قابلیت لاکتوباسیلوس‌های جداشده از خمیرترش آرد کامل گندم در کاهش میزان آفلاتوکسین B1. میکروب‌‌‌شناسی مواد غذایی، 6(2): 14-1.
صادقی، ع.، ابراهیمی، م. و صادقی، ب. 1395. تأثیر جدایه‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس برویس بر رشد آسپرژیلوس فلاووس و کاهش آفلاتوکسین B1. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15(1): 16-3.
کیا دلیری، ف.، صادقی، ع.، خمیری، م.، کاشانی‌نژاد، م. و اعلمی، م. 1396. ارزیابی خواص ضدمیکروبی لاکتوباسیلوس برویس جداشده از خمیرترش آرد کامل جو. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، در نوبت چاپ.
AACC International. 2010. AACC methods 46-30. Approved methods of the american association of cereal chemists. 11th Ed. St. Paul, MN.
Abbaszadeh, S., Tavakoli, R., Sharifzadeh, A., & Shokri, H. 2015. Lactic acid bacteria as functional probiotic isolates for inhibiting the growth of Aspergillus flavus, A. Parasiticus, A. Niger and Penicillium chrysogenum. Journal de Mycologie Medicale, 25(4):263-267.
Abnous, K., Brooks, S.P.J., Kwan, J., Matias, F., Johnson, J.G., Selinger, L.B., Thomas, M., & Kalmokoff, M. 2009. Diets enriched in oat bran or wheat bran temporally and differentially alter the composition of the fecal community of rats. The Journal of Nutrition, 139(11):2024-2031.
Axel, C., Brosnan, B., Zannini, E., Peyer, L.C., Furey, A., Coffey, A., & Arendt, E.K. 2016. Antifungal activities of three different Lactobacillus species and their production of antifungal carboxylic acids in wheat sourdough. Applied Microbiology and Biotechnology, 100(4):1701-1711.
Cizeikiene, D., Juodeikiene, G., Paskevicius, A., & Bartkiene, E. 2013. Antimicrobial activity of lactic acid bacteria against pathogenic and spoilage microorganism isolated from food and their control in wheat bread. Food Control, 31(2):539-545.
Corsetti, A., Lavermicocca, P., Morea, M., Baruzzi, F., Tosti, N., & Gobbetti, M. 2001. Phenotypic and molecular identification and clustering of lactic acid bacteria and yeasts from wheat (species triticum durum and triticum aestivum) sourdoughs of southern italy. International Journal of Food Microbiology, 64(1-2): 95-104.
De Vuyst, L., & Vancanneyt, M. 2007. Biodiversity and identification of sourdough lactic acid bacteria. Food Microbiology, 24(2):120-127.
De Vuyst, L., & Neysens, P. 2005. The sourdough microflora: biodiversity and metabolic interactions. Trends in Food Science & Technology, 16(6-7):43-56.
Farahmand, E., Razavi, S.H., Yarmand, M.S., & Morovatpour, M. 2015. Development of iranian rice-bran sourdough breads: physicochemical, microbiological and sensorial characterisation during the storage period. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 7(3):295-303.
Ferchichi, M., Valcheva, R., Pervost, H., Onno, B., & Dousset, X. 2007. Molecular identification of the microbiota of French sourdough using temporal temperature gradient gel electrophoresis. Food Microbiology, 24(7-8):678-686.
Galvez, A., Abriouel, H., Lucas Lopez, R., & Ben Omar, N. 2007. Bacteriocin-based strategies for food biopreservation. Food Microbiology, 120(1-2):51-70.
Gerez, C.L., Ines Torino, M.I., Rollan, G., & Font de Valdez, G. 2009. Prevention of bread mould spoilage by using lactic acid bacteria with antifungal properties. Food Control, 20:144-148.
Gulahmadov, S.G., Abdullaeva, N.F., Guseinova, N.F., Kuliev, A.A., Ivanova, I.V., Dalgalarondo, M., Chobert, J.M., & Haertlee, T. 2009. Isolation and characterization of bacteriocin-like inhibitory substances from lactic acid bacteria isolated from azerbaijan cheeses. Applied Biochemistry and Microbiology, 45(3):266-271.
Gupta, R., & Srivastava, S. 2014.  Antifungal effect of antimicrobial peptides (amps lr14) derived from lactobacillus plantarum strain lr/14 and their applications in prevention of grain spoilage. Food Microbiology, 42:1-7.
Hassan, Y.I., & Bullerman, L.B. 2008. Antifungal activity of lactobacillus paracasei ssp. tolerans isolated from a sourdough bread culture. International Journal of Food Microbiology, 121(1):112-115.
Katina, K., Juvonen, R., Laitila, A., Flander, L., Nordlund, E., Kariluoto, S., Piironen, V., & Poutanen, K. 2012. Fermented wheat bran as a functional ingredient in baking. Cereal Chemistery, 89(2):126-134.
Katina, K., Arendt, E., Liukkonen, K.H., Autio Flander, L., & Poutanen, K. 2005. Potential of sourdough for healthier cereal products. Trends in Food Science and Technology, 16(1-3):104-112.
Kristensen, D.M., Wolf, Y.I., Mushegian, A.R., & Koonin, E.V. 2011. Computational methods for gene orthology inference. Briefings in Bioinformatics, 12(5):379-391.
Lavermicocca, P., Valerio, F., & Visconti, A. 2003. Antifungal activity of phenyllactic acid against molds isolated from bakery products. Applied and Environmental Microbiology, 69(1):634-640.
Lavermicocca, P., Valerio, F., Evidente, A., Lazzaroni, S., Corsetti, A., & Gobbetti, M. 2000. Purification and characterization of novel antifungal compounds from the sourdough lactobacillus plantarum strain 21b. Journal of Applied Microbiology, 66(9):4084-4090.
Magnusson, J., Strom, K., Roos, S., Sjogren, J., & Schnurer, J. 2003. Broad and complex antifungal activity among environmental isolates of lactic acid bacteria. FEMS Microbiology Letters, 219(1):129-135.
Manini, F., Casiraghi, M.C., Poutanen, K., Brasca, M., Erba, D., & Plumed-Ferrer, C. 2015. Characterization of lactic acid bacteria isolated from wheat bran sourdough. Food Science and Technology, 66(3):275-283.
Meroth, C.B., Hammes, W.P., & Hertel, C. 2004. Characterisation of the microbiota of rice sourdoughs and description of lactobacillus spicheri sp. nov. Systematic and Applied Microbiology, 27(2):151-159.
Poutanen, K., Flander, L., & Katina, K. 2009. Sourdough and cereal fermentation in a nutritional perspective. Food Microbiology, 26(7):693-699.
Robert, H., Gabriel, V., & Fontagné-Faucher, C. 2009. Biodiversity of lactic acid bacteria in french wheat sourdough as determined by molecular characterization using species-specific PCR. Food Microbiology, 135(1): 53-59.
Sadeghi, A., Raeisi, M., Ebrahimi, M., & Sadeghi, B. 2016. Antifungal activity of pediococcus pentosaceus isolated from whole barley sourdough. Journal of Food Quality and Hazards Control, 3(1):30-36.
Sangmanee, P., & Hongpattarakere, T. 2014. Inhibitory of multiple antifungal components produced by lactobacillus   plantarum K35 on growth, aflatoxin production and ultrastructure alterations of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Food Control, 40:224-233.
Simsek, O., Hilmi Con, A., & Tulumoglu, S. 2006. Isolating lactic starter cultures with antimicrobial activity for sourdough processes. Food Control, 17(4):263-270.
Varsha, K.K., Priya, S., Devendra, L., & Nampoothiri, K.M. 2014. Control of spoilage fungi by protective lactic acid bacteria displaying probiotic properties. Applied Biochemistry and Biotechnology, 172(7):3402-3413.
Wang, H., Yan, Y., Wang, J., Zhang, H., & Qi, W. 2012. Production and characterization of antifungal compounds produced by lactobacillus plantarum IMAU10014. Plos One, 7(1):1-7.
CAPTCHA Image
دوره 6، شماره 3
آبان 1396
صفحه 245-260
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1396
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1396