داوران

چکیده

دکتر سیدمهدی اجاق، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر سمانه پژوهان‌مهر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مسعود پور، گرو مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان
دکتر حمید توکلی‌پور، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد سبزوار
دکتر بهاره حاجی رستملو، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد نیشابور
دکتر مرضیه حسینی‌نژاد، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محمدعلی حصاری‌نژاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر مسلم جهانی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر سیده‌مریم سجادی، گروه آموزشی شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان
دکتر فخری شهیدی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مصطفی شهیدی نوقابی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محمدرضا عدالتیان دوم، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر اسماعیل عطای صالحی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد قوچان
دکتر جواد فیضی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر ابراهیم فولادی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر علی کیانی‌فر، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد گلی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اصفهان (خوراسگان)
دکتر امید ماهیان، گروه مکانیک، دانشگاه کینگ‌مونگ کات تایلند
دکتر الناز میلانی، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر بهزاد ناصحی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دکتر عبدالحسین ناصری، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تبریز
دکتر فریبا نقی‌پور، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج
دکتر اسماء وردیان، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image