نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

اصلاح آنزیمی پروتئین‌ها به‌منظور شکست باندهای پپتیدی خاص و اصلاح پروتئین‌ها به‌طور گسترده در صنایع غذایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش پروتئین دانۀ باقلا با استفاده از آنزیم‌های آلکالاز و تریپسین در سه غلظت (1، 2 و 3 درصد) و زمان‌های واکنش 6-1 ساعت در دما و pH بهینۀ هر آنزیم (به‌ترتیب 50 و 37 درجۀ سانتی‌گراد و pH 8/5 و 7) هیدرولیز شد. درجۀ هیدرولیز، فعالیت مهارکنندگی رادیکال دی‌فنیل-1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) و شلاته‌کنندگی یون فرو پروتئین‌های هیدرولیزشده موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد درجۀ هیدرولیز با افزایش زمان واکنش و غلظت آنزیم‌های آلکالاز و تریپسین افزایش یافت. زمان هیدرولیز و نوع آنزیم اثر معنی‌داری بر درجۀ هیدرولیز، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و شلاته‌کنندگی پروتئین‌های هیدرولیزشدۀ دانۀ باقلا داشته است (0/05<p ). پروتئین‌های هیدرولیزشده توسط آنزیم آلکالاز در غلظت 3 درصد و زمان 3 ساعت بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی (75/41 درصد) و شلاته‌کنندگی یون فرو (55/95 درصد) را داشته است. در غلظت‌های 1 و 2 درصد آنزیم تریپسین بیشترین مهارکنندگی رادیکال DPPH در زمان 4 ساعت مشاهده شد که به‌ترتیب 42/38 و 53/70 درصد بوده است. بیشترین فعالیت شلاته‌کنندگی یون فرو در تیمارهای هیدرولیزشده توسط آنزیم تریپسین در زمان واکنش 2 ساعت مشاهده شد و پس از آن فعالیت شلاته‌کنندگی کاهش یافت. فعالیت مهارکنندگی رادیکال DPPH و شلاته‌کنندگی یون فرو با افزایش غلظت آنزیم افزایش یافت. نتایج نشان دادند آنزیم آلکالاز در مقایسه با آنزیم تریپسین، کارایی بالاتری در تولید پپتیدهای با خاصیت آنتی‌اکسیدانی داشته است.

کلیدواژه‌ها

اعتمادی، م.، صادقی ماهونک، ع.، قربانی، م.، و مقصودلو، ی. (1394). تولید و بررسی فعالیت شلاته‌کنندگی و قدرت احیاء‌کنندگی پروتئین‌های هیدرولیز شده حاصل از ایزوله پروتئین سویا. علوم غذایی و تغذیه، 13(زمستان 94)، 65-74.

امیری‌اندی، م.، معتمدزادگان، ع.، و حسینی‌پرور، س. (1395). مقایسه روش‌های قلیایی و آنزیمی استخراج در ویژگی‌ها و راندمان هیدرولیز پروتئین دانه گوجه‌فرنگی. پژوهش های صنایع غذایی، 26(2)، 333-343.

نورمحمدی، ا.، صادقی‌ماهونک، ع.، قربانی، م.، اعلمی، م.، و صادقی، م. (1394). بهینه‌سازی شرایط تولید پپتیدهای ضداکسایش از هیدرولیز کنسانتره پروتئینی دانه کدو توسط تریپسین به روس سطح پاسخ. پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، 13(1)، 14-26. doi:https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.45423

Ahn, C.-B., Je, J.-Y., & Cho, Y.-S. (2012). Antioxidant and anti-inflammatory peptide fraction from salmon byproduct protein hydrolysates by peptic hydrolysis. Food Research International, 49(1), 92-98. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.08.002

Alashi, A. M., Blanchard, C. L., Mailer, R. J., Agboola, S. O., Mawson, A. J., He, R., . . . Aluko, R. E. (2014). Antioxidant properties of Australian canola meal protein hydrolysates. Food Chemistry, 146, 500-506. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.09.081

Amiri Andi, M., Motamedzadegan, A., & Hosseini-Parvar, S. H. (2016). Comparison of enzymatic and alkaline treatment on hydrolysis yield and properties of tomato seed protein. Journal of Food Research, 26(2), 333-343. (in Persian)

Amza, T., Balla, A., Tounkara, F., Man, L., & Zhou, H. (2013). Effect of hydrolysis time on nutritional, functional and antioxidant properties of protein hydrolysates prepared from gingerbread plum (Neocarya macrophylla) seeds. International Food Research Journal, 20(5), 2081.

Bougatef, A., Hajji, M., Balti, R., Lassoued, I., Triki-Ellouz, Y., & Nasri, M. (2009). Antioxidant and free radical-scavenging activities of smooth hound (Mustelus mustelus) muscle protein hydrolysates obtained by gastrointestinal proteases. Food Chemistry, 114(4), 1198-1205. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.10.075

Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72(1), 248-254. doi:https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3

Chanput, W., Theerakulkait, C., & Nakai, S. (2009). Antioxidative properties of partially purified barley hordein, rice bran protein fractions and their hydrolysates. Journal of Cereal Science, 49(3), 422-428. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcs.2009.02.001

Chardigny, J.-M., & Walrand, S. (2016). Plant protein for food: opportunities and bottlenecks. OCL Oilseeds and fats crops and lipids, 23(4), 6 p. doi:https://doi.org/10.1051/ocl/2016019

Crépon, K., Marget, P., Peyronnet, C., Carrouée, B., Arese, P., & Duc, G. (2010). Nutritional value of faba bean (Vicia faba L.) seeds for feed and food. Field Crops Research, 115(3), 329-339. doi:https://doi.org/10.1016/j.fcr.2009.09.016

Elias, R. J., Kellerby, S. S., & Decker, E. A. (2008). Antioxidant Activity of Proteins and Peptides. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 48(5), 430-441. doi:https://doi.org/10.1080/10408390701425615

Etemadi, M., Sadeghi Mahonak, A. R., Ghorbani, M., & Maghsoudlou, Y. (2015). Production and Evaluation of Chelating Activity and Reducing Power of Protein Hydrolysates Obtained from Soy Protein Isolate. Journal of Food Technology and Nutrition, 13(1), 65-74. (in Persian)

Fritz, M., Vecchi, B., Rinaldi, G., & Añón, M. C. (2011). Amaranth seed protein hydrolysates have in vivo and in vitro antihypertensive activity. Food Chemistry, 126(3), 878-884. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.11.065

Harris, M., Mora-Montes, H. M., Gow, N. A., & Coote, P. J. (2009). Loss of mannosylphosphate from Candida albicans cell wall proteins results in enhanced resistance to the inhibitory effect of a cationic antimicrobial peptide via reduced peptide binding to the cell surface. Microbiology, 155(4), 1058-1070.

Himonides, A. T., Taylor, A. K., & Morris, A. J. (2011). A study of the enzymatic hydrolysis of fish frames using model systems. Food and Nutrition Sciences, 2(06), 575-585. doi:https://dx.doi.org/10.4236/fns.2011.26081

Hoyle, N. T., & Merrltt, J. H. (1994). Quality of Fish Protein Hydrolysates from Herring (Clupea harengus). Journal of Food Science, 59(1), 76-79. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1994.tb06901.x

Hrckova, M., Rusnakova, M., & Zemanovic, J. (2002). Enzymatic hydrolysis of defatted soy flour by three different proteases and their effect on the functional properties of resulting protein hydrolysates. Czech journal of food sciences, 20(1), 7-14.

Iwaniak, A., & Minkiewicz, P. (2007). Proteins as the source of physiologically and functionally active peptides. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 6(3), 5-15.

Karamac, M., Amarowicz, R., & Kostyra, H. (2002). Effect of temperature and enzyme/substrate ratio on the hydrolysis of pea protein isolates by trypsin. Czech journal of food sciences, 20(1), 1-6.

Klompong, V., Benjakul, S., Kantachote, D., & Shahidi, F. (2007). Antioxidative activity and functional properties of protein hydrolysate of yellow stripe trevally (Selaroides leptolepis) as influenced by the degree of hydrolysis and enzyme type. Food Chemistry, 102(4), 1317-1327. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.07.016

Kong, X., Zhou, H., & Qian, H. (2007). Enzymatic preparation and functional properties of wheat gluten hydrolysates. Food Chemistry, 101(2), 615-620. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.01.057

Kristinsson, H. G., & Rasco, B. A. (2000). Biochemical and Functional Properties of Atlantic Salmon (Salmo salar) Muscle Proteins Hydrolyzed with Various Alkaline Proteases. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(3), 657-666. doi:https://doi.org/10.1021/jf990447v

Li, X., Shen, S., Deng, J., Li, T., & Ding, C. (2014). Antioxidant activities and functional properties of tea seed protein hydrolysates (Camellia oleifera Abel.) influenced by the degree of enzymatic hydrolysis. Food Science and Biotechnology, 23(6), 2075-2082. doi:https://doi.org/10.1007/s10068-014-0282-2

Liu, Q., Kong, B., Xiong, Y. L., & Xia, X. (2010). Antioxidant activity and functional properties of porcine plasma protein hydrolysate as influenced by the degree of hydrolysis. Food Chemistry, 118(2), 403-410. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.05.013

Makri, E. A., Papalamprou, E. M., & Doxastakis, G. I. (2006). Textural properties of legume protein isolate and polysaccharide gels. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86(12), 1855-1862. doi:https://doi.org/10.1002/jsfa.2531

Marcuse, R. (1962). The effect of some amino acids on the oxidation of linoleic acid and its methyl ester. Journal of the American Oil Chemists Society, 39(2), 97-103. doi:https://doi.org/10.1007/BF02631680

Muhamyankaka, V., Shoemaker, C., Nalwoga, M., & Zhang, X. (2013). Physicochemical properties of hydrolysates from enzymatic hydrolysis of pumpkin (Cucurbita moschata) protein meal. International Food Research Journal, 20(5), 2227.

Mullally, M. M., O'Callaghan, D. M., FitzGerald, R. J., Donnelly, W. J., & Dalton, J. P. (1994). Proteolytic and Peptidolytic Activities in Commercial Pancreatic Protease Preparations and Their Relationship to Some Whey Protein Hydrolyzate Characteristics. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(12), 2973-2981. doi:https://doi.org/10.1021/jf00048a062

Nalinanon, S., Benjakul, S., Kishimura, H., & Shahidi, F. (2011). Functionalities and antioxidant properties of protein hydrolysates from the muscle of ornate threadfin bream treated with pepsin from skipjack tuna. Food Chemistry, 124(4), 1354-1362. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.07.089

Ng, K., & Khan, A. M. (2012). Enzymatic preparation of palm kernel expeller protein hydrolysate (PKEPH). International Food Research Journal, 19(2), 721.

Nourmohammadi, E., Sadeghi Mahoonak, A., Ghorbani, M., Alami, M., & Sadeghi, M. (2015). The optimization of the production of anti-oxidative peptides from enzymatic hydrolysis of Pumpkin seed protein. Iranian Food Science and Technokogy Research Journal, 13(1), 14-26. doi:https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.45423 (in Persian)

Onuh, J. O., Girgih, A. T., Aluko, R. E., & Aliani, M. (2013). Inhibitions of renin and angiotensin converting enzyme activities by enzymatic chicken skin protein hydrolysates. Food Research International, 53(1), 260-267. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodres.2013.05.010

Pazinatto, C., Malta, L. G., Pastore, G. M., & Maria Netto, F. (2013). Antioxidant capacity of amaranth products: effects of thermal and enzymatic treatments. Food Science and Technology, 33(3), 485-493.

Peñta-Ramos, E. A., & Xiong, Y. L. (2002). Antioxidant Activity of Soy Protein Hydrolysates in a Liposomal System. Journal of Food Science, 67(8), 2952-2956. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2002.tb08844.x

Polanco-Lugo, E., Dávila-Ortiz, G., Betancur-Ancona, D. A., & Chel-Guerrero, L. A. (2014). Effects of sequential enzymatic hydrolysis on structural, bioactive and functional properties of Phaseolus lunatus protein isolate. Food Science and Technology, 34(3), 441-448.

Shahidi, F., & Zhong, Y. (2008). Bioactive peptides. Journal of AOAC international, 91(4), 914-931.

Silva-Sánchez, C., de la Rosa, A. P. B., León-Galván, M. F., de Lumen, B. O., de León-Rodríguez, A., & de Mejía, E. G. (2008). Bioactive Peptides in Amaranth (Amaranthus hypochondriacus) Seed. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(4), 1233-1240. doi:https://doi.org/10.1021/jf072911z

Sogi, D. S., Arora, M. S., Garg, S. K., & Bawa, A. S. (2002). Fractionation and electrophoresis of tomato waste seed proteins. Food Chemistry, 76(4), 449-454. doi:https://doi.org/10.1016/S0308-8146(01)00304-1

Taha, F. S., Mohamed, S. S., Wagdy, S. M., & Mohamed, G. F. (2013). Antioxidant and antimicrobial activities of enzymatic hydrolysis products from sunflower protein isolate. World Applied Science Journal, 21(5), 651-658.

Tatontos, M. I. (2015). Analysis on degree of hydrolysis and molecular weight of lotus seed protein isolate by alcalase enzyme. Retrieved from

Wu, H.-C., Chen, H.-M., & Shiau, C.-Y. (2003). Free amino acids and peptides as related to antioxidant properties in protein hydrolysates of mackerel (Scomber austriasicus). Food Research International, 36(9), 949-957. doi:https://doi.org/10.1016/S0963-9969(03)00104-2

Zhang, H., Yu, L., Yang, Q., Sun, J., Bi, J., Liu, S., . . . Tang, L. (2012). Optimization of a microwave-coupled enzymatic digestion process to prepare peanut peptides. Molecules, 17(5), 5661-5674. doi:https://doi.org/10.3390/molecules17055661

Zhao, J., Huang, G., Zhang, M., Chen, W., & Jiang, J. (2011). Amino acid composition, molecular weight distribution and antioxidant stability of shrimp processing byproduct hydrolysate. Am J Food Technol, 6(10), 904-913.

Zhao, Q., Selomulya, C., Xiong, H., Chen, X. D., Ruan, X., Wang, S., . . . Zhou, Q. (2012). Comparison of functional and structural properties of native and industrial process-modified proteins from long-grain indica rice. Journal of Cereal Science, 56(3), 568-575. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcs.2012.08.012