پیش‌بینی تغییرات کیفی کپور نقره‌ای بسته‌بندی‌شده در شرایط خلأ با کمک روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر استفاده از مدل‌سازی مرکب برای پیش‌بینی تغییرات میکروبی، میزان بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)، آنالیز حسی و نیز فاکتور تازگی فیلۀ کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) بسته‌بندی‌شده در شرایط خلأ بود. ماهیان بسته‌بندی‌شده در خلأ در دماهای صفر، 6 و 12 درجۀ سانتی‌گراد که براساس خروجی نرم‌افزار State-Ease Design Expert بهینه‌شده بودند، به مدت 5، 10 و 15 روز نگهداری شدند. درخصوص پارامترهای کیفی فیلۀ کپور نقره‌ای بسته‌بندی‌شده، بین تمامی تیمارها در زمان و در درجه‌حرارت‌های موردبررسی اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (0/05>p ). دو پارامتر اینوزین‌مونوفسفات (IMP) و اینوزین (HxR) با افزایش زمان و دما روند کاهشی را نشان دادند (0/05>p ). شاخص تازگی و آنالیز حسی در مدت زمان کوتاه (5 روز) در حالت مجاز و بهینه قرار داشتند. در این آزمون مقادیر پیش‌بینی‌شده با درصد مقبولیت 78 درصد با مقادیر برآورده‌شده همخوانی داشتند. مشاهدات بیانگر همبستگی خوب بین نتایج به‌دست‌آمده با روش تجربی و مقادیر پیش‌بینی‌شده با روش آماری بود. مدل‌های موردبررسی از ضریب تبیین (R2) و ضریب تبیین اصلاح‌شده (R2-adj) نزدیک به 1 برخوردار بودند، که نشان می‌دهد مدل آزمایشی به‌کارگرفته‌شده، قادر به بررسی پیش‌بینی تغییرات کیفی فیله با درصد خطای پایین بود. موفقیت این کار می‌تواند سبب بهبود مدل‌های جنبشی در صنعت غذا شود، لذا کاربرد آن به ماندگاری محصولات غذایی کمک شایانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

Ayoola, G., Johnson, O., Adelowotan, T., Aibinu, I., Adenipekun, E., Adepoju-Bello, A., . . . Odugbemi, T. (2008). Evaluation of the chemical constituents and the antimicrobial activity of the volatile oil of Citrus reticulata fruit (Tangerine fruit peel) from South West Nigeria. African Journal of Biotechnology, 7(13).
Azeredo, H. M. C., Brito, E. S., Moreira, G. E. G., Farias, V. L., & Bruno, L. M. (2006). Effect of drying and storage time on the physico-chemical properties of mango leathers. International Journal of Food Science and Technology, 635–638.
Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. International journal of food microbiology, 94(3), 223-253.
Caccioni, D. R., Guizzardi, M., Biondi, D. M., Renda, A., & Ruberto, G. (1998). Relationship between volatile components of citrus fruit essential oils and antimicrobial action on Penicillium digitatum and Penicillium italicum. International journal of food microbiology, 73-79.
Chanthaphon, S., Chanthachum, S., & Hongpattarakere, T. (2008). Antimicrobial activities of essential oils and crude extracts from tropical Citrus spp. against food-related microorganisms. Songklanakarin Journal of Science & Technology, 30.
Farajian, P., Katsagani, M., & Zampelas, A. (2010). Short-term effects of a snack including dried prunes on energy intake and satiety in normal-weight individuals. Eating Behaviors, 201–203.
Farhat, A., Fabiano-Tixier, A.-S., El Maataoui, M., Maingonnat, J.-F., Romdhane, M., & Chemat, F. (2011). Microwave steam diffusion for extraction of essential oil from orange peel: kinetic data, extract’s global yield and mechanism. Food chemistry, 125(1), 255-261.
Fisher, K., & Phillips, C. A. (2006). The effect of lemon, orange and bergamot essential oils and their components on the survival of Campylobacter jejuni, Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus in vitro and in food systems. Journal of Applied Microbiology, 101(6), 1232-1240. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2006.03035.x
Fisher, K., Rowe, C., & Phillips, C. A. (2007). The survival of three strains of Arcobacter butzleri in the presence of lemon, orange and bergamot essential oils and their components in vitro and on food. Letters in Applied Microbiology, 44(5), 495-499. doi:https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2006.02106.x
Harbone, J. (1998). A guide to modern techniques of plant analysis. Pytochemical methods, 3rd edition. Published by Chapman and Hall, London.
Inouye, S., Uchida, K., Maruyama, N., Yamaguchi, H., & Abe, S. (2006). A novel method to estimate the contribution of the vapor activity of essential oils in agar diffusion assay. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi, 47(2), 91-98. doi:https://doi.org/10.3314/jjmm.47.91
Jafari, S., Esfahani, S., Fazeli, M., Jamalifar, H., Samadi, M., Samadi, N., . . . Khanavi, M. (2011). Antimicrobial activity of lime essential oil against food-borne pathogens isolated from cream-filled cakes and pastries. Int. J. Biol. Chem, 5(4), 258-265. doi:https://doi.org/10.3923/ijbc.2011.258.265
Kim, J., Marshall, M. R., & Wei, C.-i. (1995). Antibacterial activity of some essential oil components against five foodborne pathogens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(11), 2839-2845. doi:https://doi.org/10.1021/jf00059a013
Kim, Y.-S., & Shin, D.-H. (2004). Volatile constituents from the leaves of Callicarpa japonica Thunb. and their antibacterial activities. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(4), 781-787. doi:https://doi.org/10.1021/jf034936d
Lin, C.-M., Sheu, S.-R., Hsu, S.-C., & Tsai, Y.-H. (2010). Determination of bactericidal efficacy of essential oil extracted from orange peel on the food contact surfaces. Food control, 21(12), 1710-1715. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.06.008
López, P., Sánchez, C., Batlle, R., & Nerín, C. (2007). Vapor-phase activities of cinnamon, thyme, and oregano essential oils and key constituents against foodborne microorganisms. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(11), 4348-4356. doi:https://doi.org/10.1021/jf063295u
Nazer, A., Kobilinsky, A., Tholozan, J.-L., & Dubois-Brissonnet, F. (2005). Combinations of food antimicrobials at low levels to inhibit the growth of Salmonella sv. Typhimurium: a synergistic effect? Food Microbiology, 22(5), 391-398. doi:https://doi.org/10.1016/j.fm.2004.10.003
Nedorostova, L., Kloucek, P., Kokoska, L., Stolcova, M., & Pulkrabek, J. (2009). Antimicrobial properties of selected essential oils in vapour phase against foodborne bacteria. Food control, 20(2), 157-160. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2008.03.007
Nielsen, P. V., & Rios, R. (2000). Inhibition of fungal growth on bread by volatile components from spices and herbs, and the possible application in active packaging, with special emphasis on mustard essential oil. International Journal of Food Microbiology, 60(2-3), 219-229. doi:https://doi.org/10.1016/S0168-1605(00)00343-3
Nychas, G., Drosinos, E., & Board, R. (1998). Chemical changes in stored meat. The microbiology of meat and poultry, 288-326.
Papadima, S., & Bloukas, J. (1999). Effect of fat level and storage conditions on quality characteristics of traditional Greek sausages. Meat Science, 51(2), 103-113. doi:https://doi.org/10.1016/S0309-1740(98)00103-X
Stacewicz-Sapuntzakis, M., Bowen, P. E., Hussain, E. A., Damayanti-Wood, B. I., & Farnsworth, N. R. (2001). Chemical composition and potential health effects of prunes: a functional food? Critical reviews in food science and nutrition, 41(4), 251-286. doi:https://doi.org/10.1080/20014091091814
Stephen, A. M. (1983). 3 - Other Plant Polysaccharides. In G. O. Aspinall (Ed.), The Polysaccharides (pp. 97-193): Academic Press.
Subba, M., Soumithri, T., & Rao, R. S. (1967). Antimicrobial action of citrus oils. Journal of Food Science, 32(2), 225-227. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1967.tb01299.x
Suppakul, P., Miltz, J., Sonneveld, K., & Bigger, S. W. (2003). Antimicrobial properties of basil and its possible application in food packaging. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(11), 3197-3207. doi:https://doi.org/10.1021/jf021038t
Tinker, L. F., Davis, P. A., & Schneeman, B. O. (1994). Prune fiber or pectin compared with cellulose lowers plasma and liver lipids in rats with diet-induced hyperlipidemia. The Journal of nutrition, 124(1), 31-40. doi:https://doi.org/10.1093/jn/124.1.31
Tyagi, A. K., & Malik, A. (2011). Antimicrobial potential and chemical composition of Mentha piperita oil in liquid and vapour phase against food spoiling microorganisms. Food control, 22(11), 1707-1714. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.04.002
Verma, S., & Sahoo, J. (2000). Improvement in the quality of ground chevon during refrigerated storage by tocopherol acetate preblending. Meat Science, 56(4), 403-413. doi:https://doi.org/10.1016/S0309-1740(00)00072-3
CAPTCHA Image
دوره 8، شماره 4
بهمن 1398
صفحه 379-390
  • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1398