داوران

چکیده

دکتر زرین اسحاقی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مشهد
دکتر آرام بستان، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر هما بقائی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دامغان
دکتر شادی بلوریان، گروه افزودنی‌های غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
دکتر احمد پدرام نیا، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سبزوار
دکتر ابوالفضل پهلوانلو، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر سیدمهدی جعفری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مرضیه حسینی‌نژاد، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محمدعلی حصاری‌نژاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محسن زندی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه زنجان
دکتر محبوبه سرابی جماب، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر منیرالسادات شاکری، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر پریون شرایعی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
دکتر سیداحمد شهیدی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آیت‌الله آملی
دکتر فخری شهیدی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مصطفی شهیدی نوقابی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر فخرالدین صالحی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر ابراهیم فولادی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر جواد فیضی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محسن قدس روحانی، گروه صنایع غذایی، مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی‌نژاد)
مهندس قیطران پور، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عبدالخالق گل‌کار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر آیت محمد رزداری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد
دکتر بهروز محمدزاده، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
دکتر مرتضی محمدی، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر عباس مهجوریان نماری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آیت‌الله آملی
دکتر هادی مهدویان مهر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر الهام مهدیان، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محمد نوشاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
دکتر راضیه نیازمند، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

CAPTCHA Image