داوران

چکیده

دکتر شهرام بیرقی طوسی، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر ابوالفضل پهلوانلو، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر علیرضا حق‌پرست، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر منیرالسادات شاکری، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر هدی شهیری، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مصطفی شهیدی نوقابی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر زهرا شیخ‌الاسلامی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
دکتر علیرضا صادقیان، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
مهندس مریم عامری، گروه ریزسازواره‌های صنعتی، جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر محمد قربان‌پور، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر داوود کلانتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهندس نجمه گردنوشهری، گروه ریزسازواره‌های صنعتی، جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر عبدالخالق گل‌کار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمد گلی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اصفهان (خوراسگان)
دکتر اسعد محمدامینی، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
دکتر بهروز محمدزاده، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
دکتر سیدمحمود موسوی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر معصومه مقیمی، گروه صنایع غذایی و شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد گنبدکاووس
دکتر هادی مهدویان‌مهر، شرکت صنایع قهوه پارت سازان
دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر فریبا نقی‌پور، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج
دکتر مصطفی نوروزی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا

CAPTCHA Image