داوران

چکیده

دکتر آرام بُستان، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر هما بقایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد دامغان
دکتر حمید توکلی‌پور، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد سبزوار
دکتر محمدعلی حصاری‌نژاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر وحید حکیم‌زاده، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد قوچ
دکتر سیدمهدی جعفری، گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مسلم جهانی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر زهره دیدار، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد نیشابور
دکتر محمود رضازاد باری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
دکتر محبوبه سرابی جماب، گروه زیست‌فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر پروین شرایعی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
دکتر اکرم شریفی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد قزوین
دکتر سیداحمد شهیدی، گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آیت ا... آملی
دکتر زهرا شیخ‌الاسلامی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
دکتر علیرضا صادقی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و علوم طبیعی گرگان
دکتر بهروز قرآنی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر بابک قنبرزاده، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز
دکتر بهروز محمدزاده، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
دکتر جلال محمدزاده، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
دکتر معصومه مهربان سنگ‌آتش، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر الناز میلانی، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر فریبا نقی‌پور، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج
دکتر مهران نوری، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

CAPTCHA Image