داوران

چکیده

دکتر آرام بستان، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر مرضیه بلندی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دامغان
دکتر هما بقائی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دامغان
دکتر پرنیان پزشکی، گروه علوم تغذیه، مرکز آموزش عالی پزشکی وارستگان
دکتر حمید توکلی‌پور، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد سبزوار
دکتر ابوالفضل پهلوانلو، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر سیدمهدی جعفری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مسلم جهانی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر مرضیه حسینی‌نژاد، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر محمدعلی حصاری‌نژاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر علی رافع، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر یونس زاهدی، گروه مهندسی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محبوبه سرابی جماب، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر منیرالسادات شاکری، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر اکرم شریفی، گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین
دکتر مصطفی شهیدی نوقابی، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر سلیمان عباسی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرضا عبدالهی‌مقدم، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر بهروز علیزاده بهبهانی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دکتر بی‌بی‌صدیقه فضلی‌بزاز، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر ابراهیم فولادی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر جواد فیضی، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر رسول کدخدایی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر مرتضی محمدی، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر عباس مهجوریان نماری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آیت‌الله آملی
دکتر معصومه مهربان سنگ‌آتش، گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر سارا ناجی طبسی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
دکتر سمیرا یگانه‌زاد، گروه فرآوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

CAPTCHA Image