دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1400 
درون‌پوشانی لیکوپن با استفاده از نانوالیاف صمغ دانۀ ریحان/پلی‌وینیل الکل

صفحه 235-248

10.22101/JRIFST.2020.219597.1157

میثم کمیجانی؛ محبت محبی؛ بهروز قرآنی


بهبود پایداری و قابلیت زیست‌دسترسی ویتامین D3 در ساختار نانونیوزوم‌های طراحی‌شده با سورفاکتانت‌های مختلف

صفحه 249-260

10.22101/JRIFST.2020.254761.1195

حمیده مقامی کیا؛ وحید حکیم‌زاده؛ اکرم آریان فر؛ قدیر رجب‌زاده؛ مصطفی شهیدی نوقابی


اثر هم‌زدن و هوادهی بر خصوصیات سینتیک رشد اسپیرولینا پلاتنسیس و تولید رنگ‌دانه‌های طبیعی در فتوبیوراکتور همزن‌دار

صفحه 261-272

10.22101/JRIFST.2021.288715.1251

سجاد ترابی؛ مهشید جهادی؛ نفیسه قاسمی سپرو


تأثیر افزودن پروتئین تغلیظ‌شدۀ هستۀ نارنج روی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی ماست قالبی

صفحه 273-284

10.22101/JRIFST.2021.298984.1267

شیدا توکلی؛ محسن مختاریان


تأثیر میزان رسیدگی میوۀ سپستان بر کیفیت ترشی آن طی مدت نگهداری

صفحه 285-298

10.22101/JRIFST.2021.293079.1254

حسین جوینده؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ محمد نوشاد؛ محسن ابراهیمی همتی کیخاه


ارزیابی تأثیر نوع و سطوح مختلف ترکیبات کوپیگمنت‌کننده در پایداری رنگ‌دانۀ فیکوسیانین در برابر pH

صفحه 299-310

10.22101/JRIFST.2021.309960.1286

رضا کاراژیان؛ مریم عامری؛ نجمه گرد نوشهری؛ احمد احتیاطی


اثر روغن‌کنجد و فشار هموژنیزاسیون بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، کیفی و میکروبی ماست

صفحه 311-324

10.22101/JRIFST.2021.309095.1282

منوچهر نوروز؛ محمد گلی


تأثیر روش‎های ریزپوشانی و کوپیگمانتاسیون بر بهبود پایداری حرارتی عصارۀ بتالائینی چغندرقرمز و کاربرد آن در نوشیدنی مدل

صفحه 325-340

10.22101/JRIFST.2021.317714.1300

حامد صابریان؛ وحید پاسبان نوقابی