دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 341-438 
تأثیر پلاسمای سرد بر فعالیت آنزیمی و ویژگی‌های کیفی پالپ انبه

صفحه 341-350

10.22101/JRIFST.2021.247462.1183

طارق جمال عبدالمقصود؛ محمدعلی حصاری نژاد؛ بهداد شکرالهی یانچشمه


ارزیابی بیان ژن‌های مشارکت‌کننده در بیماری‌زایی luxS و ctxMاشریشیاکلی جداشده از نمونه‌های لبنی در کشت هم‌زمان با باسیلوس کواگولانس

صفحه 350-358

10.22101/JRIFST.2021.258117.1202

زهرا الهیان فیروز؛ مجید باصری‌صالحی؛ مسعود قانع


مطالعه روی استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر گاو مبتلا‌به ماستیت حاوی ژن‌های متی‌سیلین و پنتون‌-والنتین لکوسیدین

صفحه 359-368

10.22101/JRIFST.2021.256513.1199

مریم غرقی؛ نیما بهادر؛ عباس روشن قصردشتی


افزایش پایداری رنگدانه‌های طبیعی مواد غذایی- مقالۀ مروری

صفحه 369-388

10.22101/JRIFST.2022.277772.1235

آزاده رنجبر ندامانی


بررسی تأثیر پوشش‌دهی بادام‌زمینی با کیتوزان و نانوذرۀ کیتوزان بر خواص حسی و مهار رشد آسپرژیلوس فلاووس

صفحه 389-398

10.22101/JRIFST.2022.271641.1227

سارا امیری حسینی؛ نادر حبیبی


تأثیر غلظت نمک و مقدارpH روی فرایند تخمیر کلم قمری (Brassica oleracea L.)

صفحه 399-412

10.22101/JRIFST.2021.295188.1256

ترن سین هین؛ ترن سن تراک؛ نگوین ون مووی


ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصارۀ پوست ریشه و ساقۀ سه گونۀ زرشک در نان

صفحه 413-426

10.22101/JRIFST.2022.299777.1271

محمد گریزپا؛ فرشته بهمنیار؛ لیلا میرمقتدایی؛ فائزه شفاعی


خواص فیزیکوشیمیایی، محتویات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عسل ویتنامی

صفحه 427-438

10.22101/JRIFST.2021.295084.1258

ترا‌ی‌ نات فام؛ هوانگ تین لی؛ کوانگ وین نگوین؛ کواک توآن تران؛ مین فات تران