مدیر مسئول


دکتر سارا ناجی طبسی استادیار گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

رئولوژی بیوپلیمرها و مواد غذایی

سردبیر


دکتر سیدعلی مرتضوی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

علوم و صنایع غذایی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی مرتضوی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

علوم و صنایع غذایی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی صنعت

اعضای هیات تحریریه


دکتر فخری شهیدی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

تکنولوژی و میکروبیولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدیر رجب ‎زاده اوغاز استاد گروه نانو فناوری مواد غذایی موسسه پژوهشی علوم وصنایع غذایی

نانوفناوری، بسته بندی، شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ایران عالم ‎زاده استاد گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی دانشگاه صنعتی شریف

تکنولوژی آنزیم، تکنولوژی مواد غذایی، کنترل کیفیت مواد غذایی و علم مواد غذایی، بازیابی آب و فاضلاب، آزادسازی کنترل شده

اعضای هیات تحریریه


دکتر سلیمان عباسی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

کلوئیدهای غذایی رئولوژی، فناوری نانو

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدیقه فضلی بزاز استاد گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

میکروب شناسی دارویی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول کدخدایی استاد گروه نانو فناوری مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سونوشیمی و سامانه های کلوئیدی غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمود موسوی استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرضیه حسینی ‎نژاد دانشیار گروه زیست فناوری مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حمیدبهادر قدوسی عضو هیأت علمی دانشگاه متروپولیتن لندن، انگلستان

علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی غذایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عسگر فرحناکی عضو هیأت علمی دانشگاه چارلز استوارت

طراحی و نوآوری مواد غذایی هوشمند، فناوری‌های پردازش مواد غذایی در حال ظهور: سونوگرافی ، اهمی ، PEF ...، ارزش افزوده به مواد غذایی، غذاهای کاربردی، فیزیک غذا ، رئولوژی و ساختار، هیدروکلوئیدها، فرآوری مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Ravi Gooneratne استاد گروه صنایع غذایی، مولکولی و علوم زیستی دانشکده کشاورزی و علوم زیستی دانشگاه لینکلن، نیوزیلند

سم‌شناسی شامل: سم شناسی غذا و محیط زیست، ایمنی و امنیت غذایی، سلامت (بهداشت) و فیزیولوژی حیوانات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Ida Idayu Muhamad استاد و مدیر گروه مهندسی پلیمر و فرآیندهای زیستی دانشکده مهندسی انرژی و شیمی، دانشگاه تکنولوژی مالزی

فرآوری غذایی و بیولوژیکی، بسته بندی هوشمند، پایداری و ایمنی غذایی، نانوفناوری، غذاهای عملگرا و رسانش دارو

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Quang D. Nguyen استاد، مدیر گروه و معاون امور علمی و نوآوری گروه علوم غذایی دانشگاه سزینت ایستوان، مجارستان

سامانه تخمیر آنزیم‌ها، تغییر زیستی محصولات فراسودمند با شاخص حفظ شده زیست انرژی سلول‌های سوختی، علوم زیستی، مهندسی محیط زیست و شیمی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Alaa El-Din Ahmed Bekhit دانشیار گروه صنایع غذایی دانشگاه اوتاگو، نیوزیلند

مهندسی، بیوشیمی و تکنولوژی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Wu Xi-Yang گروه علوم و مهندسی مواد غذایی، دانشکده بین المللی دانشگاه جینان ، گوانگژو ، چین

مهندسی علوم و صنایع غذایی

ویراستار انگلیسی


مهدی پاشاخانی کارشناس مرکز اسناد

زبان انگلیسی

کارشناس نشریه


طیبه شجاعی دوین کتابدار

علم اطلاعات و دانش شناسی