اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سارا ناجی طبسی
دانشیار، گروه نانوفناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، ایران

رئولوژی بیوپلیمرها و مواد غذایی

سردبیر

دکتر بهاره عمادزاده
دانشیار، گروه نانوفناروی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، ایران

علوم و مهندسی صنایع غذایی، خواص فیزیکی محصولات غذایی

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدعلی مرتضوی
استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

علوم و صنایع غذایی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی صنعت

دکتر فخری شهیدی
استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

تکنولوژی و میکروبیولوژی مواد غذایی

Dr. Ravi Gooneratne
استاد، گروه صنایع غذایی، مولکولی و علوم زیستی، دانشکده کشاورزی و علوم زیستی، دانشگاه لینکلن، نیوزیلند

سم‌شناسی شامل: سم شناسی غذا و محیط زیست، ایمنی و امنیت غذایی، سلامت (بهداشت) و فیزیولوژی حیوانات

دکتر قدیر رجب ‎زاده اوغاز
استاد، گروه نانو فناوری مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، ایران

نانوفناوری، بسته بندی، شیمی

دکتر ایران عالم ‎زاده
استاد، گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران

تکنولوژی آنزیم، تکنولوژی مواد غذایی، کنترل کیفیت مواد غذایی و علم مواد غذایی، بازیابی آب و فاضلاب، آزادسازی کنترل شده

Dr. Ida Idayu Muhamad
استاد و مدیر گروه مهندسی پلیمر و فرآیندهای زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و شیمی، دانشگاه تکنولوژی مالزی

فرآوری غذایی و بیولوژیکی، بسته بندی هوشمند، پایداری و ایمنی غذایی، نانوفناوری، غذاهای عملگرا و رسانش دارو

دکتر سلیمان عباسی
استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

کلوئیدهای غذایی رئولوژی، فناوری نانو

دکتر عسگر فرحناکی
عضو هیأت علمی دانشگاه چارلز استوارت، استرالیا

طراحی و نوآوری مواد غذایی هوشمند، فناوری‌های پردازش مواد غذایی در حال ظهور: سونوگرافی ، اهمی ، PEF ...، ارزش افزوده به مواد غذایی، غذاهای کاربردی، فیزیک غذا ، رئولوژی و ساختار، هیدروکلوئیدها، فرآوری مواد غذایی

دکتر رسول کدخدایی
استاد، گروه نانو فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، ایران

سونوشیمی و سامانه های کلوئیدی غذایی

دکتر صدیقه فضلی بزاز
استاد، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

میکروب شناسی دارویی

دکتر سیدمحمود موسوی
استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

مهندسی شیمی

Dr. Alaa El-Din Ahmed Bekhit
استاد، گروه صنایع غذایی، دانشگاه اوتاگو، نیوزیلند

مهندسی، بیوشیمی و تکنولوژی

دکتر حمیدبهادر قدوسی
عضو هیأت علمی دانشگاه متروپولیتن لندن، انگلستان

علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی غذایی

دکتر مرضیه حسینی ‎نژاد
استاد، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، ایران

بیوتکنولوژی مواد غذایی

Dr. Quang D. Nguyen
استاد، مدیر گروه و معاون امور علمی و نوآوری گروه علوم غذایی، دانشگاه سزینت ایستوان، مجارستان

سامانه تخمیر آنزیم‌ها، تغییر زیستی محصولات فراسودمند با شاخص حفظ شده زیست انرژی سلول‌های سوختی، علوم زیستی، مهندسی محیط زیست و شیمی

Dr. Wu XiYang
گروه علوم و مهندسی مواد غذایی، دانشکده بین المللی دانشگاه جینان ، گوانگژو ، چین

مهندسی علوم و صنایع غذایی

Dr. Malik Altaf Hussein
دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه وسترن سیدنی، استرالیا

میکروبیولوژی مواد غذایی

ویراستار انگلیسی

مهدی پاشاخانی
کارشناس مرکز اسناد

زبان انگلیسی

کارشناس نشریه

طیبه شجاعی دوین
کتابدار

علم اطلاعات و دانش شناسی