سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

اشتراک نشریۀ پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

خواهشمند است پس از تکمیل اطلاعات، هزینه حق اشتراک را به حساب درآمدهای اختصاصی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با مشخصات ذیل نزد بانک مرکزی ایران بابت حق اشتراک نشریۀ پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی واریز و فیش آن همراه با کپی کارت دانشجویی (درصورت استفاده از تخفیف دانشجویی) ارسال نمایید. ضمناً در هنگام واریز وجه شناسه واریز قید شود.

 شماره حساب: 9829-301-540-102-400

 شناسه واریزی: 203-0000-0000-0000-3557-6011-0254-338

 شبا حساب: 29-0198-5403-0102-0040-0100-IR41

 

 بهای اشتراک سالیانه 1000000 ریال

 (بهای اشتراک سالیانه برای دانشجویان شامل 50 درصد تخفیف، معادل 500000 ریال می‌باشد.)