ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  راهنمای ویرایش مقالات

بر حسب مراحل مختلف ارسال تا چاپ مقاله ممکن است نیاز به ویرایش یا اصلاح مقاله وجود داشته باشد که در این صورت کاربران محترم باید تغییرات لازم را ارسال نمایند.

در صورتی که مقاله طبق شیوه نگارش مقالات نشریه آماده نشده باشد و پیغام اصلاح شیوه نگارش برای کاربران از طرف مدیر نشریه ارسال گردد، کاربران باید مقاله خود را مجددا کاملا مطابق با شیوه نامه نگارش نشریه اصلاح و ارسال نمایند. شایان ذکر است تا زمانی که قالب نوشتاری مقاله از سوی مدیر نشریه تایید نگردد، مقاله در دستور کار داوری قرار نخواهد گرفت.

در صورتی که نتیجه داوری مقاله برای کاربران ارسال شود و نیاز به اعمال اصلاحات مطابق با نظر داوران باشد، کاربران می باید تغییرات و اصلاحات اعمال شده در متن مقاله را با رنگ قرمز مشخص نمایند و همچنین چک لیست تغییرات اعمال شده و یا پاسخ داوران را در قالب نامه ای آماده کند. سپس با ورود به صفحه شخصی خود در پایگاه اینترنتی نشریه، در مراحل ارسال مقاله نیاز به بازنگری، نامه مذکور را به همراه مقاله اصلاح شده بارگذاری نماید.