ارتباط با ما

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
صندوق پستی:91895/157/356
کد پستی:76933-91851
تلفن:9-35425328-051
نمابر: 35425328-051
ایمیل: journals@rifst.ac.ir & jrifst@rifst.ac.ir

  هیات تحریریه

دکتر سيدعلي مرتضوي

استاد گروه علوم و صنايع غذايي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
آدرس پست الکترونيکي: morteza1937@yahoo.com
صفحه خانگي

 

دکتر فخري شهيدي

استادگروه علوم و صنايع غذايي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
آدرس پست الکترونيکي:fshahidi@ferdowsi.um.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر محمد نقي اشتياقي

استاد گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسي دانشگاه ماهيدول تايلند
آدرس پست الکترونيکي:e@mahidol.ac.th
صفحه خانگي

 

دکتر قدير رجب زاده اوغاز

دانشيار گروه نانو فناوري مواد غذايي موسسه پژوهشی علوم وصنايع غذايي
آدرس پست الکترونيکي: gh.rajabzadeh@rifst.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر ايران عالمزاده

استاد گروه مهندسي شيمي صنايع غذايي دانشگاه صنعتي شريف
آدرس پست الکترونيکي:alemzadeh@sharif.edu
صفحه خانگي

 

دکتر سليمان عباسي

استاد گروه علوم و صنايع غذايي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
آدرس پست الکترونيکي: sabbasifood@modares.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر صديقه فضلي بزاز

استاد گروه شيمي دارويي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس پست الکترونيکي:fazlis@mums.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر رسول کدخدايي

دانشيارگروه نانو فناوري مواد غذايي موسسه پژوهشی علوم و صنايع غذايي
آدرس پست الکترونيکي: r.kadkhodaee@rifst.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر سيدمحمود موسوي

استاد گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد
آدرس پست الکترونيکي: mmousavi@um.ac.ir
صفحه خانگي

 

دکتر حمید بهادر قدوسی

عضو هیأت علمی دانشگاه متروپولیتن لندن
آدرس پست الکترونيکي: H.Ghoddusi@londonmet.ac.uk
صفحه خانگي

 

دکتر سیدمهدی جعفری

استادیار گروه مهندس مواد و طراحی صنایع غذايي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
آدرس پست الکترونيکي: smjafari@gau.ac.ir
صفحه خانگي

 

 دکتر عسگر فرحناکی

عضو هیأت علمی دانشگاه چارلز استوارت
آدرس پست الکترونيکي: afarahnaky@csu.edu.au
صفحه خانگي

 

دکتر مرضیه حسینی نژاد

دانشیار گروه زیست فناوری مواد غذايي موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
آدرس پست الکترونيکي: m.hosseininezhad@rifst.ac.ir
صفحه خانگي